Podmínky a pravidla

OSEQ s. r. o.

DIČ CZ09950435
se sídlem Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod č. C 342556
(dále jen "OSEQ s. r. o." nebo "prodávající").


Úvodní ustanovení
⦁ Tyto obchodní podmínky společnosti OSEQ s. r. o. (dále jen "obchodní podmínky") podrobně upravují práva a povinnosti mezi společností OSEQ s. r. o. jako prodávajícím (dále jen "prodávající") a kupujícími (dále jen "kupující") při prodeji a nákupu zboží ze sortimentu společnosti OSEQ s. r. o. (dále jen "zboží").
⦁ Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím na Zboží.
⦁ Použití jakýchkoli jiných obchodních podmínek, zejména obchodních podmínek Kupujícího, na kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím je vyloučeno.


Definice základních pojmů
⦁ "Spotřebitel" - každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
⦁ "Podnikatel" - ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se podnikatelem rozumí mimo jiné každá osoba, která uzavírá smlouvy v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností nebo při samostatném výkonu svého povolání, nebo každá osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, která jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud kupující v objednávce uvede své identifikační číslo, bere na vědomí, že se na něj vztahují pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro podnikatele.
⦁ "Kupující" - spotřebitel a podnikatel.
⦁ "Zboží" - výrobky, které jsou v sortimentu Prodávajícího, zejména, nikoliv však výlučně, podložky do 3D tiskárny, které Prodávající prodává pod ochrannou známkou OSEQ.


Závaznost obchodních podmínek
⦁ Odesláním objednávky zboží kupující potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi výslovně souhlasí (ve znění platném a účinném v době odeslání objednávky) a zavazuje se jimi řídit.
⦁ Obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího.


Objednávání zboží
⦁ Prodávající vystavuje zboží na svých internetových stránkách www.oseq.io a vystavení zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti plnění. Kupující objednává Zboží:
⦁ prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího (www.oseq.io) (dále jen "Internetový obchod"),
⦁ e-mailem na adrese ⦁ oseq@oseq.io,
dle katalogu Zboží Prodávajícího, který je umístěn na internetových stránkách Prodávajícího. Závaznou objednávku odešle Kupující odesláním formuláře se svými údaji a požadovaným množstvím Zboží kliknutím na tlačítko "objednávka závazná k platbě" v rozhraní Internetového obchodu, případně odesláním objednávky na uvedený e-mail.
⦁ V případě nákupu prostřednictvím Internetového obchodu je konkrétní kupní smlouva na Zboží uzavřena doručením objednávky (akceptací) Prodávajícímu, pro vyloučení pochybností se má za to, že tento okamžik nastává bezprostředně po odeslání objednávky Kupujícím, tj. po stisknutí tlačítka "objednávka závazná k platbě".
⦁ Smlouva může být uzavřena v českém jazyce, pokud není nabídka zaslána Kupujícím Prodávajícímu v jiném jazyce a Prodávající takto zaslanou nabídku potvrdí.
⦁ Kupující bere na vědomí, že Zboží musí být užíváno v souladu s informacemi o užívání Zboží dodanými se Zbožím nebo zaslanými Kupujícímu na e-mail, který Kupující používá ke komunikaci s Prodávajícím.
⦁ V případě, že je Kupujícímu spolu se Zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s tím, že pokud Kupující od kupní smlouvy odstoupí, darovací smlouva ohledně takového daru pozbývá účinnosti a Kupující je povinen dárek spolu se Zbožím vrátit Prodávajícímu.


Podmínky dodání, přechodu rizika a nabytí vlastnického práva
⦁ Místem plnění je místo dohodnuté stranami v jednotlivých kupních smlouvách podle dohodnutého způsobu převzetí zboží. Prodávající nabízí následující způsoby dodání:
⦁ dodání dopravcem na dohodnuté místo. Zboží je dodáno na místo určené kupujícím. Dodání zajišťuje Prodávající prostřednictvím dopravce, kterého si zvolí dle svého uvážení, přičemž cena dopravy se výrazně neliší od obvyklé ceny za dodání obdobného zboží. O zvoleném dopravci bude Kupující informován při vytváření objednávky v Internetovém obchodě, přičemž je možné, že si Kupující bude moci zvolit dopravce sám v případě, že Prodávající nabízí dodání Zboží více než jednomu dopravci.
⦁ Prodávající neodpovídá za nedodání nebo opožděné dodání Zboží způsobené nepřesným nebo nesprávným uvedením adresy místa plnění Kupujícím.
⦁ Kupující je povinen Zboží v místě plnění neprodleně převzít. Pokud tak neučiní, nese veškeré náklady na přepravu Zboží zpět k Prodávajícímu.
⦁ Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem předání Zboží Prodávajícím dopravci.
⦁ Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.


Kupní cena a platební podmínky
⦁ Kupní cena Zboží je uvedena v Internetovém obchodě. Ceny jsou uvedeny včetně DPH, bez nákladů na dopravu.
⦁ Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob při stanoveném počtu kusů akčního zboží nebo po stanovenou dobu.
⦁ Prodávající akceptuje následující způsoby úhrady kupní ceny:
⦁ bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího; kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího,
⦁ online pomocí platební karty; kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
⦁ Kupní cena bude vždy uhrazena před převzetím Zboží, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Zboží zůstává ve vlastnictví Prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny a převzetí. Prodávající je oprávněn požadovat úhradu kupní ceny ve splátkách dle svého uvážení jako zálohu na výrobu Zboží. V případě nezaplacení celé kupní ceny se záloha nevrací a slouží Prodávajícímu jako náhrada nákladů vynaložených na výrobu Zboží, které Kupující neodebral v důsledku nezaplacení celé kupní ceny.
⦁ Prodávající je povinen vystavit a předat Kupujícímu spolu se Zbožím řádný daňový doklad.
⦁ Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím nedojde, zejména pokud Kupující objedná Zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby v interním informačním systému. V takovém případě je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. V takovém případě Prodávající Kupujícího o této skutečnosti informuje. To platí zejména pro případy, kdy je cena Zboží na první pohled nesprávná, cena Zboží chybí nebo chybí jedna či více číslic.


Práva z vadného plnění a reklamační řád
⦁ Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy a těmito Podmínkami.
⦁ Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí Zboží Kupujícím.
⦁ Reklamace vad nebo poškození lze uplatnit bez zbytečného odkladu e-mailem na adrese oseq@oseq.io nebo písemně poštou na adresu sídla Prodávajícího.
⦁ Oznámení o vadách musí obsahovat: jméno Kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, číslo objednávky, popis vady, popis jejího výskytu a datum zjištění vady.
⦁ Kupující je povinen při převzetí Zboží důkladně prohlédnout a zkontrolovat a neprodleně po převzetí Zboží oznámit Prodávajícímu zjevné vady, poškození, rozdíly mezi skutečným stavem, druhem a množstvím Zboží a dodacím listem. Vady a poškození Zboží, které je přepravováno Kupujícímu, musí být Kupujícím zaznamenány v protokolu, který je Kupující povinen sepsat a podepsat s dopravcem. Ostatní vady musí Kupující oznámit Prodávajícímu bezprostředně po jejich zjištění (poté, co je mohl při vynaložení náležité péče zjistit). V případě, že Kupující nesplní některou z povinností Kupujícího, zejména je-li Kupující Podnikatelem, nevzniká Kupujícímu právo z vadného plnění dle tohoto odstavce.
⦁ V případě, že se na Zboží vyskytne vada, která představuje podstatné porušení smlouvy, a Kupující je Podnikatelem, má Kupující právo na odstranění vady. Neodstraní-li Prodávající vadu včas, může Podnikatel požadovat slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. Podnikatel však může požadovat odstoupení od smlouvy nejdříve po uplynutí lhůty dle článku VII odst. 15 Podmínek.

V případě, že se na Zboží vyskytne vada, která je podstatným porušením smlouvy (např. nefunkčnost výrobku), má Spotřebitel podle zákona právo na:
⦁ odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
⦁ odstranění vady opravou věci,
⦁ přiměřenou slevu z kupní ceny, nelze-li vadu odstranit,
⦁ odstoupení od smlouvy, nelze-li vadu odstranit.
⦁ Spotřebitel má právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel rovněž právo od smlouvy odstoupit.
⦁ V případě, že Kupující uplatní právo na dodání nové věci nebo odstoupení od smlouvy, je povinen vrátit Zboží včetně příslušenství.

Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má spotřebitel právo na:
⦁ odstranění vady,
⦁ přiměřenou slevu z kupní ceny.
⦁ Vadami se rozumí vady, které má Zboží již při dodání Zboží (nevztahuje se na vady vzniklé pozdějším užíváním nebo nesprávným zacházením při montáži Zboží) a pro uplatnění nároků z vadného plnění, jak je popsáno výše, je Kupující povinen Zboží při dodání prohlédnout a případné vady neprodleně oznámit. Pokud Kupující vady neprodleně neohlásí, nelze práva z vadného plnění uplatnit. To neplatí pro tzv. skryté vady, tj. vady, jejichž existenci nelze prokázat běžnou prohlídkou Zboží při dodání.
⦁ Prodávající neodpovídá za vady Zboží vzniklé v důsledku nesprávného zacházení se Zbožím nebo nedodržení návodu při montáži Zboží.
⦁ Prodávající písemně potvrdí Kupujícímu, kdy bylo právo z vadného plnění uplatněno, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, a vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné (e-mailem) odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace zboží zakoupeného spotřebitelem: Prodávající rozhodne o reklamaci do 3 dnů ode dne doručení reklamovaného zboží a informuje spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.

Reklamace zboží zakoupeného podnikatelem: Prodávající rozhodne o reklamaci do 7 dnů ode dne, kdy mu bylo reklamované zboží dodáno, a informuje podnikatele o způsobu vyřízení reklamace. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 90 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak nebo pokud nebude nutné zaslat reklamované zboží k posouzení dodavateli Prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícího o této skutečnosti informovat a uvést předpokládanou dobu vyřízení reklamace.
⦁ Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nutnou k vyřízení reklamace, jinak se lhůty přiměřeně prodlužují o dobu, ve které kupující požadovanou součinnost neposkytl.
⦁ U Zboží prodávaného za nižší cenu neodpovídá Prodávající za vady, pro které byla nižší kupní cena sjednána, a u použitého zboží za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím.
⦁ Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí Zboží k reklamaci, pokud je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho části. Z důvodu bezpečnosti při přepravě Zboží a jiné manipulaci je Prodávající oprávněn odmítnout přijetí reklamace Zboží také v případě, že ze Zboží není odstraněn motorový olej nebo benzín.
⦁ Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď SMS zprávou, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu Kupujícího.
⦁ Kupující je povinen přijmout reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy byl o jejím vyřízení vyrozuměn. Nebude-li reklamace Kupujícím přijata nejpozději v poslední den lhůty, bude Prodávajícímu po uplynutí lhůty účtováno skladné ve výši 100,- Kč včetně DPH za každý den prodlení. Pokud si Kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 30 dnů ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si Prodávající právo Zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.


Právo na odstoupení od smlouvy
⦁ Pokud je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (telefonicky, e-mailem nebo v internetovém obchodě), má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy Spotřebitel převezme Zboží. Při nákupu Zboží v kamenném obchodě nemá Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Obchodník toto právo nemá.
⦁ Odstoupení od smlouvy lze učinit korespondenčně na adrese sídla Prodávajícího nebo e-mailem na oseq@oseq.io.
⦁ Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu současně Zboží, které od Prodávajícího obdržel. Náklady na zaslání Zboží zpět Prodávajícímu nese Spotřebitel.
⦁ Spotřebitel by měl vrátit zboží kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a množství, v jakém zboží obdržel. Pokud Spotřebitel nevrátí zboží v původním stavu, Prodávající nebude akceptovat odstoupení od smlouvy.
⦁ Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
⦁ Kupující bere na vědomí, že jsou-li se Zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že bude-li právo odstoupit od kupní smlouvy uplatněno do 14 dnů, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen vrátit související dárky, včetně všeho, oč se vráceným Zbožím obohatil. V případě jejich nevrácení se tyto hodnoty považují za bezdůvodné obohacení Kupujícího. V případě odstoupení od darovací smlouvy se kupní smlouva neruší a smlouvy se v tomto ohledu posuzují samostatně.


Ochrana osobních údajů
⦁ Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími souvisejícími právními předpisy.
⦁ Správcem osobních údajů je prodávající, společnost OSEQ s.r.o., IČO 098 45 038, se sídlem
Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek, Česká republika, email: ⦁ oseq@oseq.io,
⦁ Prodávající jako správce bude zpracovávat údaje, které mu poskytnete v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy. Jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, kontaktní údaje (e-mail, telefon), fakturační údaje a údaje o nákupu. Osobní údaje budou zpracovávány pouze za účelem a v souvislosti s plněním kupní smlouvy a případně za účelem marketingové komunikace ze strany prodávajícího. Osobní údaje však budou pro marketingovou komunikaci použity pouze v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Kupující se může z odběru kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz obsažený v každém e-mailu s marketingovou komunikací.
⦁ Osobní údaje nebudou bez dalšího předány ani zpřístupněny třetím osobám. Jedinou výjimkou z výše uvedeného je případné předání státnímu orgánu v souladu s právními předpisy (např. Policii ČR) a předání osobám, které pro prodávajícího zajišťují určité služby, a to
⦁ orgánům či subjektům oprávněným ze zákona;
⦁ subjektům, kterým jsou údaje poskytovány na základě uzavřených smluv týkajících se činností prováděných Prodávajícím a které Prodávající pověřuje prováděním činností souvisejících s potřebou zpracování údajů (zpracovatelské subjekty), např. společnosti poskytující IT služby, provozovatelé IT systémů, provozovatelé platebních systémů, advokátní kanceláře a auditorské společnosti;
⦁ kurýrní společnosti, které poskytují přepravní a poštovní služby, jež Vám doručí objednané zboží;
⦁ úřady nebo orgány, kterým budou údaje poskytnuty na základě souhlasu subjektu údajů.
⦁ Právním základem pro zpracování osobních údajů je kupní smlouva na Zboží, kterou Kupující uzavřel s Prodávajícím. Neposkytnutí nebo nevymazání osobních údajů má za následek nemožnost uzavření nebo plnění smlouvy.
⦁ Osobní údaje nebudou předávány do žádné třetí země nebo mezinárodní organizace, která nezajišťuje odpovídající ochranu osobních údajů. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má kupující právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně na omezení zpracování. Dále má kupující právo vznést námitku proti zpracování a také právo na předání údajů jinému správci.
⦁ V souvislosti s ochranou osobních údajů má kupující právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Veškeré informace a kontaktní údaje naleznete na webových stránkách kupujícího: https://www.uoou.cz/.
⦁ Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání smlouvy, nejdéle však po dobu, po kterou jsou nároky ze smlouvy vymahatelné u soudu, tj. zpravidla po dobu dalších 3 let. Osobní údaje, které je nutné zpracovávat podle zákona, budou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem. Po uplynutí doby zpracování budou osobní údaje neprodleně zlikvidovány.
⦁ Zpracování osobních údajů nezahrnuje automatizované rozhodování, včetně profilování.


Další ujednání
⦁ Jednotlivé kupní smlouvy lze měnit pouze písemně.
⦁ Pokud je vyžadována písemná forma jednání, postačí, pokud se uskuteční elektronicky.
⦁ Podnikatel, který uzavírá smlouvu s prodávajícím, na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník").
 Případné spory mezi prodávajícím a spotřebitelem lze řešit i mimosoudně. Spotřebitel se v takovém případě může obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce www.coi.cz. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Než přistoupíte k mimosoudnímu řešení sporů, doporučujeme nejprve kontaktovat prodávajícího za účelem vyřešení situace.


Platnost obchodních podmínek
⦁ Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. listopadu 2021.
⦁ Prodávající je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obchodní podmínky, přičemž změna nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího.
⦁ Ustanovení kupních smluv mají přednost před těmito obchodními podmínkami.
⦁ Tyto obchodní podmínky, stejně jako jednotlivé kupní smlouvy, se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem.


OSEQ s. r. o.