Manual

 🇨🇿 🇬🇧 🇧🇬 🇨🇳 🇩🇰 🇳🇱 🇫🇮 🇫🇷 🇩🇪 🇬🇷 🇭🇺 🇮🇹 🇯🇵 🇱🇻 🇱🇹 🇵🇱 🇵🇹 🇷🇴 🇷🇺 🇸🇰 🇸🇮 🇪🇸 🇸🇪

Čeština 🇨🇿

OSEQ SAFE SHEET je oboustranný tiskový plát určený pro 3D tisk na tiskárnách technologie FDM (tisk z plastové struny). Plát je určen pro tiskárny s magnetickým bedem, tedy pro uchycení magnety. Dbejte správné orientace plechu na tiskárně, viz obrázek. Zkontrolujte také, že plech při pohybu hřejivé podložky nekoliduje s konstrukcí tiskárny. Varovný pruh, který mění barvu a zobrazuje nápis HOT SURFACE (horký povrch) se aktivuje při překročení teploty tiskové podložky přes 40°C - bezpečností pokyny níže. Pro přilnutí výtisku k SAFE Sheetu se ujistěte, že máte dobře kalibrovanou osu Z. Vlivem smrštění tištěného objektu může na slabších magnetických podložkách dojít k částečnému nadzvednutí tiskového plátu. V takovém případě se nejedná o vadu plátu, ale slabé magnetické uchycení. Po dokončení tisku a po zchladnutí podložky je ve většině případů možné výtisk jednoduše sundat. Tento okamžik je značen zmizením nápisu “HOT SURFACE.” Jindy může být potřeba plát i s výtiskem sejmout z tiskárny a lehce prohnout.  Plát se poté sám vrátí do své původní polohy. NEPOUŽÍVEJTE  kovové špachtle ani jiné kovové nářadí, můžete povrch poškrábat. Na tiskové ploše se mohou obtisknout obrysy tištěného předmětů. Jedná se o normální jev neovlivňující funkci plechu a nejedná se o důvod k reklamaci. Pokud máte problémy s přilnavostí první vrstvy, podívejte se na článek rady a tipy.

Čištění 

Tiskový plát čistěte pouze >95% Isopropylalkoholem. NEPOUŽÍVEJTE jiné čistící prostředky (např. Aceton, benzín, ředidlo, a pod. ...), může dojít k poškození povrchu, který není možné uznat při reklamaci. Pro čištění používejte textilní hadříky, papírové utěrky se mohou trhat a drolit - tím pádem povrch nebude dokonale vyčištěn. Čištění provádějte dlouhými tahy jedním směrem.

Potisk

Grafický potisk tiskového plátu se může po čase odtrhnout, tím však nedochází ke změně vlastností samotné tiskové plochy. Pro zachování delší životnosti na potištěná místa netiskněte ani je agresivně nečištěte, neotírejte či neškrábejte.

“Varovný” pruh měnící barvu při zahřátí je citlivý na UV záření. Pro zachování dlouhé životnosti proto nevystavujte tiskový plát přímému slunečnímu svitu, nebo UV záření z UV cure přístroje pro SLA postproces.

Potisk se může porušit také častým nebo nadměrným prohýbáním plechu. Při popraskání, nebo odlepení barvy nedochází ke změně vlastností tiskové plochy.

Varování

Plát není určen pro ohřev pokrmů, nebo jiných, než tiskových materiálů.

Povrch může být při tisknutí, nebo několik minut před i po dokončení tisku horký na dotek, dejte si proto pozor, aby nedošlo k poranění popálením. 

Bezpečnostní pruh se zabarvuje do červena při teplotách okolo 40°C, avšak zejména při dlouhodobém používání nelze zaručit správnou funkčnost tohoto prvku, proto vždy před dotykem plátu zkontrolujte teplotu na displeji tiskárny a používejte zdravý rozum. Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli zranění plynoucí z nesprávného použití. DŮLEŽITÉ: Tiskový plát je náchylný na mastnotu a to i kožní maz, proto dbejte na důkladné čištění před každým tiskem.

Recyklace a konec životnosti

Životnost tiskového plátu není při slušném zacházení nijak omezena. Při výrazném poškození tiskové plochy, kdy dojde například k odtržení povlaku je plech stále možné používat, ale je třeba respektovat možnost obtisknutí poškozeného místa do výtisku, nebo je třeba tisknout mimo poškozenou plochu případně používejte druhou stranu plátu. Pokud již nebude možné plát používat, recyklujte jej. Tiskový plát je vyroben z pružinové oceli s povrchovou úpravou lakováním PEI - plastem. Dosloužilý tiskový plát prosím zašlete zpět prodejci OSEQ, nebo odevzdejte v místní sběrně tříděného odpadu.

Výrobce

Vyrobeno v České republice, dodavatelský řetězec EU.

OSEQ s.r.o.

V Olšinách 282, Kutná Hora - Sedlec, 284 03

-----------------------------------------

English 🇬🇧

The OSEQ SAFE SHEET is a double-sided printing plate designed for 3D printing on FDM printers (plastic string printing). The sheet is designed for printers with a magnetic bed, i.e. for attaching magnets. Please note the correct orientation of the sheet on the printer, see picture. Also check that the sheet does not collide with the printer structure when moving the hot pad. A warning bar that changes color and displays the word HOT SURFACE is activated when the print pad temperature exceeds 40°C - safety instructions below. Make sure you have a well calibrated Z-axis to adhere the print to the SAFE Sheet. Partial lifting of the print sheet may occur on weaker magnetic substrates due to shrinkage of the printed object. In this case, it is not a defect in the plate, but a weak magnetic attachment. In most cases, once the print is complete and the pad has cooled, the print can be easily removed. This moment is marked by the disappearance of the inscription "HOT SURFACE." At other times, it may be necessary to remove the plate and printout from the printer and slightly bend it.  The plate will then return to its original position. DO NOT use metal spatulas or other metal tools, you may scratch the surface. The outline of the printed object may be imprinted on the print surface. This is a normal occurrence that does not affect the function of the sheet and is not a cause for complaint. If you have problems with the adhesion of the first layer, see the hints and tips article.

Cleaning 

Only clean the printing plate with >95% Isopropyl alcohol. DO NOT use other cleaning agents (e.g. Acetone, petrol, thinner, etc. ...), this may cause damage to the surface which cannot be accepted in a claim. Use cloth cloths for cleaning, paper cloths may tear and crumble - thus the surface will not be cleaned perfectly. Clean with long strokes in one direction.

Printing

The graphic print of the printing plate may tear off over time, but this does not change the characteristics of the printing surface itself. To maintain longer life, do not print on or aggressively clean, rub or scratch the printed areas.

The "warning" stripe that changes color when heated is sensitive to UV radiation. Therefore, to maintain longevity, do not expose the printing plate to direct sunlight or UV radiation from the UV cure machine for SLA post-processing.

Printing can also be damaged by frequent or excessive flexing of the sheet. Crazing or ink peeling does not change the properties of the printing surface.

Warning

The plate is not intended for heating food or non-printing materials.

The surface may be hot to the touch during printing, or for several minutes before and after printing is complete, so take care to avoid burn injury. 

The safety bar turns red at temperatures around 40°C, but especially with prolonged use, the correct functionality of this feature cannot be guaranteed, so always check the temperature on the printer display before touching the plate and use common sense. The manufacturer is not responsible for any injury resulting from improper use. IMPORTANT: The printing plate is susceptible to grease, even sebum, so be sure to clean it thoroughly before each print.

Recycling and end of life

There is no limit to the life of the printing plate if handled properly. In case of significant damage to the printing surface, for example when the coating is torn off, the sheet can still be used, but the possibility of the damaged area being imprinted in the printout must be respected, or you need to print outside the damaged area or use the other side of the sheet. If the sheet can no longer be used, recycle it. The printing plate is made of spring steel with a PEI-plastic coating. Please return the used printing plate to your OSEQ dealer or drop it off at your local sorted waste collection.

Manufacturer

Made in the Czech Republic, EU supply chain.

OSEQ s.r.o.

V Olšinách 282, Kutná Hora - Sedlec, 284 03

--------------------------------------------------------------

Bulgarian 🇧🇬

OSEQ SAFE SHEET е двустранна печатна плоча, предназначена за 3D печат на FDM принтери (печат на пластмасови струни). Листът е предназначен за принтери с магнитно легло, т.е. за закрепване на магнити. Моля, обърнете внимание на правилната ориентация на листа върху принтера, вижте снимката. Също така проверете дали листът не се сблъсква със структурата на принтера, когато премествате горещата подложка. Предупредителната лента, която променя цвета си и показва надписа HOT SURFACE (ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ), се активира, когато температурата на печатащата подложка надвиши 40°C - инструкции за безопасност по-долу. Уверете се, че разполагате с добре калибрирана ос Z, за да залепите отпечатъка към листа SAFE. При по-слаби магнитни субстрати може да се получи частично повдигане на печатния лист поради свиване на отпечатания обект. В този случай не става въпрос за дефект в плочата, а за слаба магнитна привързаност. В повечето случаи, след като отпечатъкът е завършен и подложката е изстинала, отпечатъкът може лесно да се отстрани. Този момент се отбелязва с изчезването на надписа "HOT SURFACE". В други случаи може да се наложи да извадите плочата и разпечатката от принтера и леко да я огънете.  След това плочата ще се върне в първоначалното си положение. НЕ използвайте метални шпатули или други метални инструменти, защото може да надраскате повърхността. Контурът на отпечатания обект може да се отпечата върху повърхността за печат. Това е нормално явление, което не влияе на функцията на листа и не е причина за оплакване. Ако имате проблеми със залепването на първия слой, вижте статията за съвети и подсказки.

Почистване 

Почиствайте печатната форма само с >95% изопропилов алкохол. НЕ използвайте други почистващи препарати (напр. ацетон, бензин, разредител и др.), тъй като това може да доведе до увреждане на повърхността, което не може да бъде признато при рекламация. Използвайте кърпи за почистване, тъй като хартиените кърпи могат да се разкъсат и смачкат - по този начин повърхността няма да бъде почистена перфектно. Почиствайте с дълги движения в една посока.

Отпечатване

Графичният отпечатък на печатната плоча може да се разкъса с течение на времето, но това не променя характеристиките на самата печатна повърхност. За да запазите по-дълъг живот, не печатайте върху и не почиствайте агресивно, не търкайте и не драскайте отпечатаните области.

Предупредителната ивица, която променя цвета си при нагряване, е чувствителна към ултравиолетовите лъчи. Ето защо, за да се запази дълготрайността, не излагайте печатната плоча на пряка слънчева светлина или на ултравиолетово лъчение от машината за ултравиолетово втвърдяване за последваща обработка на SLA.

Печатът може да се повреди и от честото или прекомерно огъване на листа. Напукването или отлепването на мастилото не променя свойствата на печатната повърхност.

Предупреждение

Плочата не е предназначена за нагряване на храна или материали, които не се печатат.

Повърхността може да бъде гореща при допир по време на печатане или няколко минути преди и след приключване на печатането, затова внимавайте да не се изгорите. 

Защитната лента се оцветява в червено при температури около 40°C, но особено при продължителна употреба не може да се гарантира правилното функциониране на тази функция, затова винаги проверявайте температурата на дисплея на принтера, преди да докоснете плочата, и използвайте здрав разум. Производителят не носи отговорност за наранявания в резултат на неправилна употреба. ВАЖНО: Печатащата плоча е податлива на мазнини, дори на себум, затова не забравяйте да я почиствате добре преди всяко отпечатване.

Рециклиране и край на жизнения цикъл

Животът на печатната плоча е неограничен, ако се работи правилно с нея. В случай на значително увреждане на печатащата повърхност, например при разкъсване на покритието, листът все още може да се използва, но трябва да се има предвид възможността повредената област да се отпечата в разпечатката или трябва да се печата извън повредената област или да се използва другата страна на листа. Ако листът вече не може да се използва, рециклирайте го. Печатащата плоча е изработена от пружинна стомана с PEI-пластмасово покритие. Моля, върнете използваната печатна пластина на вашия дилър на OSEQ или я занесете в местната служба за събиране на сортирани отпадъци.

Производител

Произведено в Чешката република, верига за доставки в ЕС.

OSEQ s.r.o.

V Olšinách 282, Kutná Hora - Sedlec, 284 03

-----------------------------------------------------

Chinese 🇨🇳

OSEQ SAFE SHEET是一个双面打印板,设计用于FDM打印机的3D打印(塑料串打印)。这张纸是为带有磁性床的打印机设计的,也就是说,用于安装磁铁。请注意纸张在打印机上的正确方向,见图。还要检查在移动热垫时,纸张不会与打印机结构发生碰撞。当印台温度超过40°C时,一个改变颜色并显示HOT SURFACE字样的警告条被激活--安全说明如下。确保你有一个校准好的Z轴,将印刷品粘在SAFE板上。在磁性较弱的基材上,由于印刷物的收缩,可能会出现印刷品的部分抬升。在这种情况下,这不是板块的缺陷,而是一个薄弱的磁性附件。在大多数情况下,一旦印刷完成,垫子冷却,印刷品可以很容易地被移除。这一时刻的标志是 "HOT SURFACE "字样的消失。在其他时候,可能需要将印版和印刷品从打印机中取出,并稍加弯曲。 然后,板块将返回到其原始位置。不要使用金属铲子或其他金属工具,你可能会划伤表面。打印物体的轮廓可以印在打印表面上。这是一种正常现象,不影响床单的功能,也不是投诉的理由。如果你在第一层的附着力方面有问题,请参阅提示和技巧文章。

清洁 

只能用>95%的异丙醇清洗印版。不要使用其他清洁剂(如丙酮、汽油、稀释剂等......),这可能会对表面造成损害,在索赔中无法接受。用布擦拭,纸布可能会撕裂和碎裂--因此表面不会得到完美的清洁。在一个方向上用长的笔触进行清洁。

印刷业

印版的图文印刷品可能会随着时间的推移而撕掉,但这并不改变印刷面本身的特性。为了保持较长的使用寿命,不要在印刷区域上印刷或大力清洁、摩擦或刮擦。

受热时变色的 "警告 "条纹对紫外线辐射很敏感。因此,为了保持寿命,不要将印版直接暴露在阳光下或来自UV固化机的紫外线辐射下进行SLA后处理。

频繁或过度弯曲纸张也会损坏印刷。裂纹或油墨剥落不会改变印刷表面的特性。

警告

该板不用于加热食物或非印刷材料。

在打印过程中,或在打印完成前后的几分钟内,表面可能会有热的触感,因此要注意避免烧伤。

当温度在40°C左右时,安全条会变成红色,但特别是在长时间使用的情况下,不能保证这一功能的正确性,所以在接触印版之前,一定要检查打印机显示屏上的温度,并运用常识。制造商对任何因使用不当而造成的伤害不负责任。重要提示:印版很容易受到油脂的影响,甚至是皮脂,所以在每次打印之前,一定要彻底清洁它。

回收和报废

如果处理得当,印版的寿命是没有限制的。如果印刷表面有明显的损坏,例如涂层被撕掉,纸张仍然可以使用,但必须尊重损坏区域被印在印刷品中的可能性,或者有必要在损坏区域之外印刷或使用纸张的另一面。如果这张纸不能再使用,就回收它。印刷板是由弹簧钢制成的,上面有PEI塑料涂层。请把用过的印版交还给你的OSEQ经销商,或者把它扔到你当地的分类垃圾收集点。

制造商

捷克制造,欧盟供应链。

OSEQ s.r.o.

V Olšinách 282, Kutná Hora - Sedlec, 284 03

-----------------------

Danish 🇩🇰

OSEQ SAFE SHEET er en dobbeltsidet printplade designet til 3D-printning på FDM-printere (plaststrengeprintning). Pladen er beregnet til printere med magnetisk seng, dvs. til fastgørelse af magneter. Vær opmærksom på den korrekte orientering af arket på printeren, se billedet. Kontroller også, at arket ikke støder mod printerens struktur, når du flytter hotpad'en. En advarselslinje, der skifter farve og viser ordet HOT SURFACE, aktiveres, når temperaturen på skriveunderlaget overstiger 40 °C - sikkerhedsinstruktioner nedenfor. Sørg for, at du har en velkalibreret Z-akse til at fastgøre printet til SAFE-ark. På svagere magnetiske substrater kan der forekomme delvist løft af printarket på grund af krympning af det trykte objekt. I dette tilfælde er det ikke en defekt i pladen, men en svag magnetisk fastgørelse. Når printet er færdigt og puden er afkølet, kan printet i de fleste tilfælde let fjernes, når det er færdigt. Dette øjeblik er markeret ved, at inskriptionen "HOT SURFACE" forsvinder. I andre tilfælde kan det være nødvendigt at fjerne pladen og udskriften fra printeren og bøje den en smule.  Pladen vender derefter tilbage til sin oprindelige position. Brug IKKE metalspatler eller andre metalredskaber, da du kan ridse overfladen. Omridset af det trykte objekt kan være påtrykt på trykfladen. Dette er en normal forekomst, som ikke påvirker arkets funktion og ikke giver anledning til klager. Hvis du har problemer med klæbningen af det første lag, kan du læse artiklen om tips og tricks.

Rengøring 

Rengør kun trykpladen med >95 % isopropylalkohol. Brug IKKE andre rengøringsmidler (f.eks. acetone, benzin, fortynder osv. ...), da dette kan forårsage skader på overfladen, som ikke kan accepteres i forbindelse med en reklamation. Brug klude til rengøring, papirklude kan rive og smuldre - og overfladen bliver derfor ikke perfekt rengjort. Rengør med lange strøg i én retning.

Udskrivning

Det grafiske tryk på trykpladen kan med tiden rives af, men det ændrer ikke på selve trykfladens egenskaber. For at bevare en længere levetid må du ikke udskrive på eller rengøre, gnide eller ridse de trykte områder aggressivt.

Den "advarselsstribe", der skifter farve, når den opvarmes, er følsom over for UV-stråling. For at bevare levetiden må du derfor ikke udsætte trykpladen for direkte sollys eller UV-stråling fra UV-hærdningsmaskinen til SLA-efterbehandling for at bevare levetiden.

Udskrivningen kan også blive beskadiget ved hyppig eller overdreven bøjning af arket. Revner eller afskalning af blæk ændrer ikke trykoverfladens egenskaber.

Advarsel

Pladen er ikke beregnet til opvarmning af mad eller andre materialer, der ikke er beregnet til trykning.

Overfladen kan være varm at røre ved under udskrivningen eller i flere minutter før og efter udskrivningen er færdig, så vær forsigtig for at undgå forbrændinger. 

Sikkerhedslinjen bliver rød ved temperaturer omkring 40 °C, men især ved længerevarende brug kan det ikke garanteres, at denne funktion fungerer korrekt, så tjek altid temperaturen på printerens display, før du rører ved pladen, og brug din sunde fornuft. Producenten er ikke ansvarlig for skader som følge af ukorrekt brug. VIGTIGT: Trykpladen er modtagelig over for fedt, selv talg, så sørg for at rengøre den grundigt før hvert print.

Genanvendelse og udtjente produkter

Der er ingen grænse for trykpladens levetid, hvis den håndteres korrekt. I tilfælde af betydelig beskadigelse af trykfladen, f.eks. hvis belægningen er revet af, kan arket stadig anvendes, men der skal tages hensyn til muligheden for, at det beskadigede område kan blive trykt i udskriftsbilledet, eller det er nødvendigt at udskrive uden for det beskadigede område eller at bruge den anden side af arket. Hvis arket ikke længere kan bruges, skal du genbruge det. Trykpladen er fremstillet af fjederstål med en PEI-plastbelægning. Du bedes returnere den brugte trykplade til din OSEQ-forhandler eller aflevere den ved din lokale indsamling af sorteret affald.

Producent

Fremstillet i Tjekkiet, EU-forsyningskæde.

OSEQ s.r.o.

V Olšinách 282, Kutná Hora - Sedlec, 284 03

---------------------------

Holland 🇳🇱

De OSEQ SAFE SHEET is een dubbelzijdige drukplaat ontworpen voor 3D-printen op FDM-printers (plastic string printing). Het blad is ontworpen voor printers met een magnetisch bed, d.w.z. voor het bevestigen van magneten. Let op de juiste oriëntatie van het vel op de printer, zie afbeelding. Controleer ook of het vel niet tegen de printerstructuur botst wanneer u het warmtekussen verplaatst. Een waarschuwingsbalk die van kleur verandert en het woord HOT SURFACE weergeeft, wordt geactiveerd wanneer de temperatuur van het printkussen meer dan 40°C bedraagt - veiligheidsinstructies hieronder. Zorg voor een goed gekalibreerde Z-as om de afdruk op het SAFE Sheet te kleven. Op zwakkere magnetische substraten kan het drukvel gedeeltelijk worden opgelicht als gevolg van het krimpen van het bedrukte voorwerp. In dit geval is het geen defect in de plaat, maar een zwakke magnetische bevestiging. In de meeste gevallen kan de afdruk gemakkelijk worden verwijderd zodra de afdruk is voltooid en de tampon is afgekoeld. Dit moment wordt gemarkeerd door de verdwijning van het opschrift "HEET OPPERVLAK". In andere gevallen kan het nodig zijn de plaat en de afdruk uit de printer te halen en lichtjes te buigen.  De plaat zal dan terugkeren naar zijn oorspronkelijke positie. GEBRUIK GEEN metalen spatels of ander metalen gereedschap, u zou krassen kunnen maken op het oppervlak. De omtrek van het bedrukte voorwerp kan op het drukoppervlak worden afgedrukt. Dit is een normaal verschijnsel dat geen invloed heeft op de werking van het blad en geen reden tot klagen vormt. Als u problemen heeft met de hechting van de eerste laag, zie dan het hints en tips artikel.

Reiniging 

Reinig de drukplaat alleen met >95% Isopropyl alcohol. GEBRUIK GEEN andere reinigingsmiddelen (bijv. Aceton, benzine, thinner, enz. ...), dit kan schade aan het oppervlak veroorzaken die niet kan worden aanvaard in een claim. Gebruik doeken voor het reinigen, papieren doeken kunnen scheuren en afbrokkelen - het oppervlak wordt dan niet perfect gereinigd. Reinig met lange streken in één richting.

Afdrukken

De grafische afdruk van de drukplaat kan na verloop van tijd afscheuren, maar dit verandert niets aan de kenmerken van het drukoppervlak zelf. Voor een langere levensduur mag u de bedrukte zones niet bedrukken of agressief reinigen, wrijven of bekrassen.

De "waarschuwingsstreep" die bij verhitting van kleur verandert, is gevoelig voor UV-straling. Stel de drukplaat daarom niet bloot aan direct zonlicht of UV-straling van de UV-hardingsmachine voor SLA-nabewerking, om een lange levensduur te behouden.

Het drukken kan ook worden beschadigd door veelvuldig of overmatig buigen van het vel. Scheuren of afbladderen van de inkt verandert niets aan de eigenschappen van het drukoppervlak.

Waarschuwing

De plaat is niet bedoeld voor het verwarmen van voedsel of niet-drukkend materiaal.

Het oppervlak kan heet aanvoelen tijdens het afdrukken, of gedurende enkele minuten voor en na het afdrukken, dus wees voorzichtig om brandwonden te voorkomen. 

De veiligheidsbalk wordt rood bij temperaturen rond 40°C, maar vooral bij langdurig gebruik kan de correcte werking van deze functie niet worden gegarandeerd, dus controleer altijd de temperatuur op het display van de printer voordat u de plaat aanraakt en gebruik uw gezond verstand. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel als gevolg van onjuist gebruik. BELANGRIJK: De afdrukplaat is gevoelig voor vet, zelfs voor talg, dus maak ze grondig schoon voor elke afdruk.

Recyclage en einde van het leven

Er is geen limiet aan de levensduur van de drukplaat, mits goed behandeld. In geval van aanzienlijke beschadiging van het drukoppervlak, bijvoorbeeld wanneer de coating is afgescheurd, kan het vel nog steeds worden gebruikt, maar moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de beschadigde zone in de afdruk wordt afgedrukt, of moet buiten de beschadigde zone worden gedrukt of de andere zijde van het vel worden gebruikt. Als het blad niet meer gebruikt kan worden, recycle het dan. De drukplaat is gemaakt van verenstaal met een PEI-plastic coating. Lever de gebruikte drukplaat in bij uw OSEQ-dealer of lever hem in bij uw plaatselijke inzamelingspunt voor gescheiden afval.

Fabrikant

Gemaakt in de Tsjechische Republiek, EU-leveringsketen.

OSEQ s.r.o.

V Olšinách 282, Kutná Hora - Sedlec, 284 03

----------------------

Estonian 🇪🇪

OSEQ SAFE SHEET on kahepoolne trükiplaat, mis on mõeldud 3D-printimiseks FDM-printerites (plastist nööritrükk). Leht on ette nähtud magnetalusega printeritele, st magnetite kinnitamiseks. Pange tähele, et leht oleks printeris õiges suunas, vt pilti. Kontrollige ka, et leht ei põrkuks kuumalava liigutamisel vastu printeri konstruktsiooni. Hoiatusriba, mis muudab värvi ja kuvab sõna HOT SURFACE, aktiveerub, kui trükiklotsi temperatuur ületab 40 °C - ohutusjuhised allpool. Veenduge, et teil on hästi kalibreeritud Z-telg, et kleepida väljatrükk SAFE Sheet'ile. Nõrgema magnetilise aluspinna puhul võib trükitud objekti kokkutõmbumise tõttu tekkida trükilehe osaline tõstmine. Sellisel juhul ei ole tegemist plaadi defektiga, vaid nõrga magnetilise kinnitusega. Enamikul juhtudel saab pärast trükkimise lõpetamist ja padjandite jahtumist trüki hõlpsasti eemaldada. Seda hetke tähistab kiri "KUUMA PIND" kadumine. Teinekord võib osutuda vajalikuks eemaldada plaat ja väljatrükk printerist ning seda veidi painutada.  Seejärel pöördub plaat tagasi oma algsesse asendisse. ÄRGE kasutage metallist spaatlit või muid metallist tööriistu, sest see võib kriimustada pinda. Trükitud objekti kontuur võib olla trükipinnale trükitud. See on normaalne nähtus, mis ei mõjuta lehe toimimist ja ei anna põhjust kaebuseks. Kui teil on probleeme esimese kihi kleepumisega, vaadake nõuandeid ja näpunäiteid käsitlevat artiklit.

Puhastamine 

Puhastage trükiplaati ainult >95% isopropüülalkoholiga. ÄRGE kasutage muid puhastusvahendeid (nt atsetooni, bensiini, lahjendajat jne...), see võib põhjustada pinnale kahjustusi, mida ei saa aktsepteerida pretensiooni korral. Puhastamiseks kasutage riidest lappe, paberlapid võivad rebeneda ja mureneda - seega ei saa pinda täiuslikult puhastada. Puhastage pikkade liigutustega ühes suunas.

Trükkimine

Trükiplaadi graafiline kujutis võib aja jooksul rebeneda, kuid see ei muuda trükipinna enda omadusi. Pikema kasutusea säilitamiseks ärge printige ega puhastage, hõõruge või kriimustage trükitud alasid agressiivselt.

"Hoiatus"-riba, mis muudab kuumutamisel värvi, on tundlik UV-kiirguse suhtes. Seetõttu ei tohi SLA järeltöötluseks kasutatavat trükiplaati pikaealisuse säilitamiseks asetada otsese päikesevalguse või UV-kiirguse kätte UV-kuivamisseadme UV-kiirguse kätte.

Trükkimist võib kahjustada ka lehe sagedane või liigne painutamine. Krabisemine või tindi koorumine ei muuda trükipinna omadusi.

Hoiatus

Plaat ei ole ette nähtud toidu või trükkimata materjalide kuumutamiseks.

Pind võib printimise ajal või mitu minutit enne ja pärast printimise lõpetamist olla kuum, seega olge ettevaatlik, et vältida põletushaavu. 

Turvariba muutub punaseks temperatuuril umbes 40 °C, kuid eriti pikemaajalisel kasutamisel ei saa selle funktsiooni nõuetekohast toimimist tagada, seega kontrollige alati enne plaadi puudutamist printeri ekraanil kuvatavat temperatuuri ja kasutage tervet mõistust. Tootja ei vastuta ebaõigest kasutamisest tulenevate vigastuste eest. TÄHELEPANU: trükiplaat on vastuvõtlik rasvale, isegi rasule, seega puhastage seda enne iga printimist kindlasti põhjalikult.

Ringlussevõtt ja kasutuselt kõrvaldamine

Õige käsitsemise korral ei ole trükiplaadi kasutusaeg piiratud. Kui trükipind on oluliselt kahjustatud, näiteks kui kate on maha rebitud, võib lehte siiski kasutada, kuid tuleb arvestada võimalusega, et kahjustatud ala võib trükis kajastuda, või tuleb printida väljaspool kahjustatud ala või kasutada lehe teist külge. Kui lehte ei saa enam kasutada, siis taaskasutage see. Trükiplaat on valmistatud PEI-plastkattega vedrusterasest. Palun tagastage kasutatud trükiplaat oma OSEQ edasimüüjale või andke see kohalikku sorteeritud jäätmete kogumisse.

Tootja

Valmistatud Tšehhi Vabariigis, ELi tarneahelas.

OSEQ s.r.o.

V Olšinách 282, Kutná Hora - Sedlec, 284 03

---------------------

Finnish 🇫🇮

OSEQ SAFE SHEET on kaksipuolinen tulostuslevy, joka on suunniteltu 3D-tulostukseen FDM-tulostimilla (muovijousitulostus). Arkki on tarkoitettu tulostimille, joissa on magneettialusta, eli magneettien kiinnittämistä varten. Huomioi arkin oikea suunta tulostimessa, katso kuva. Tarkista myös, että arkki ei törmää tulostimen rakenteeseen, kun siirrät tulostustyynyä. Varoituspalkki, joka vaihtaa väriä ja näyttää sanan HOT SURFACE (Kuuma pinta), aktivoituu, kun tulostusalustan lämpötila ylittää 40 °C - turvallisuusohjeet alla. Varmista, että sinulla on hyvin kalibroitu Z-akseli, jotta voit kiinnittää tulosteen SAFE-arkkiin. Heikommilla magneettisilla alustoilla saattaa esiintyä tulostusarkin osittaista nostamista tulostettavan kohteen kutistumisen vuoksi. Tässä tapauksessa kyse ei ole levyssä olevasta viasta, vaan heikosta magneettikiinnityksestä. Useimmissa tapauksissa painatus voidaan helposti poistaa, kun painatus on valmis ja tyyny on jäähtynyt. Tämä hetki on merkitty sillä, että merkintä "HOT SURFACE" katoaa. Toisinaan saattaa olla tarpeen poistaa levy ja tuloste tulostimesta ja taivuttaa sitä hieman.  Levy palaa sen jälkeen alkuperäiseen asentoonsa. ÄLÄ käytä metallisia lastoja tai muita metallisia työkaluja, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa. Tulostettavan kohteen ääriviivat voidaan painaa tulostuspinnalle. Tämä on normaali ilmiö, joka ei vaikuta levyn toimintaan eikä anna aihetta valittamiseen. Jos sinulla on ongelmia ensimmäisen kerroksen kiinnittymisen kanssa, katso artikkelia vinkit ja vihjeet.

Puhdistus 

Puhdista painolaatta vain >95-prosenttisella isopropyylialkoholilla. ÄLÄ käytä muita puhdistusaineita (esim. asetonia, bensiiniä, ohenninta jne...), sillä ne voivat aiheuttaa pintaan vaurioita, joita ei voida hyväksyä korvausvaatimuksen yhteydessä. Käytä puhdistukseen kangasliinoja, paperiliinat voivat repeytyä ja murentua - näin ollen pintaa ei puhdisteta täydellisesti. Puhdista pitkillä vedoilla yhteen suuntaan.

Tulostus

Painolaatan graafinen painatus voi ajan myötä repeytyä, mutta tämä ei muuta itse painopinnan ominaisuuksia. Pidemmän käyttöiän säilyttämiseksi älä tulosta tai puhdista, hankaa tai naarmuta tulostettuja alueita aggressiivisesti.

Varoitusraita, joka vaihtaa väriä lämmitettäessä, on herkkä UV-säteilylle. Sen vuoksi, pitkäikäisyyden säilyttämiseksi, älä altista painolevyä suoralle auringonvalolle tai UV-kovetteen UV-säteilylle SLA-jälkikäsittelyä varten.

Tulostus voi myös vahingoittua, jos arkkia taivutetaan usein tai liikaa. Halkeilu tai värin irtoaminen ei muuta painopinnan ominaisuuksia.

Varoitus

Levyä ei ole tarkoitettu elintarvikkeiden tai muiden kuin tulostusmateriaalien lämmittämiseen.

Pinta voi olla kuuma tulostuksen aikana tai useita minuutteja ennen tulostuksen päättymistä ja sen jälkeen, joten ole varovainen, jotta vältät palovammat. 

Turvapalkki muuttuu punaiseksi noin 40 °C:n lämpötiloissa, mutta erityisesti pitkäaikaisessa käytössä tämän ominaisuuden oikeaa toimintaa ei voida taata, joten tarkista aina tulostimen näytön lämpötila ennen levyn koskettamista ja käytä tervettä järkeä. Valmistaja ei ole vastuussa väärästä käytöstä aiheutuvista vammoista. TÄRKEÄÄ: Tulostuslevy on herkkä rasvalle, jopa talille, joten puhdista se huolellisesti ennen jokaista tulostusta.

Kierrätys ja käytöstä poistaminen

Painolaatan käyttöikää ei ole rajoitettu, jos sitä käsitellään oikein. Jos tulostuspinta vaurioituu merkittävästi, esimerkiksi kun pinnoite on repeytynyt irti, arkkia voidaan edelleen käyttää, mutta on otettava huomioon, että vaurioitunut alue voi painua tulosteeseen, tai on tulostettava vaurioituneen alueen ulkopuolelle tai käytettävä arkin toista puolta. Jos arkki ei ole enää käyttökelpoinen, kierrätä se. Painolaatta on valmistettu jousiteräksestä, jossa on PEI-muovipinnoite. Palauta käytetty tulostuslevy OSEQ-jälleenmyyjälle tai toimita se paikalliseen lajiteltujen jätteiden keräykseen.

Valmistaja

Valmistettu Tšekin tasavallassa, EU:n toimitusketju.

OSEQ s.r.o.

V Olšinách 282, Kutná Hora - Sedlec, 284 03

--------------------

French 🇫🇷

L'OSEQ SAFE SHEET est une plaque d'impression double face conçue pour l'impression 3D sur les imprimantes FDM (impression de cordes plastiques). La feuille est conçue pour les imprimantes avec un lit magnétique, c'est-à-dire pour fixer des aimants. Veuillez noter l'orientation correcte de la feuille sur l'imprimante, voir l'image. Vérifiez également que la feuille n'entre pas en collision avec la structure de l'imprimante lorsque vous déplacez le tampon chaud. Une barre d'avertissement qui change de couleur et affiche le mot HOT SURFACE est activée lorsque la température du tampon d'impression dépasse 40°C - instructions de sécurité ci-dessous. Assurez-vous d'avoir un axe Z bien calibré pour faire adhérer l'impression à la feuille SAFE. Un soulèvement partiel de la feuille d'impression peut se produire sur des substrats magnétiques plus faibles en raison du rétrécissement de l'objet imprimé. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un défaut de la plaque, mais d'une faible fixation magnétique. Dans la plupart des cas, une fois que l'impression est terminée et que le tampon a refroidi, l'impression peut être facilement retirée. Ce moment est marqué par la disparition de l'inscription "HOT SURFACE". Dans d'autres cas, il peut être nécessaire de retirer la plaque et l'impression de l'imprimante et de la plier légèrement.  La plaque reviendra alors à sa position initiale. N'utilisez PAS de spatules ou d'autres outils en métal, vous risqueriez de rayer la surface. Le contour de l'article imprimé peut être imprimé sur la surface d'impression. Il s'agit d'un phénomène normal qui n'affecte pas la fonction de la feuille et ne constitue pas un motif de plainte. Si vous avez des problèmes d'adhérence de la première couche, consultez l'article Trucs et astuces.

Nettoyage 

Ne nettoyez la plaque d'impression qu'avec de l'alcool isopropylique à >95%. NE PAS utiliser d'autres produits de nettoyage (par exemple, de l'acétone, de l'essence, du diluant, etc...), cela pourrait endommager la surface, ce qui ne pourrait pas être accepté en cas de réclamation. Utilisez des chiffons pour le nettoyage, les chiffons en papier risquent de se déchirer et de s'effriter - la surface ne sera donc pas parfaitement nettoyée. Nettoyez avec de longs mouvements dans une seule direction.

Impression

L'impression graphique de la plaque d'impression peut se déchirer avec le temps, mais cela ne change pas les caractéristiques de la surface d'impression elle-même. Pour prolonger la durée de vie, n'imprimez pas sur les zones imprimées et ne les nettoyez pas de manière agressive, ne les frottez pas et ne les rayez pas.

La bande d'avertissement qui change de couleur lorsqu'elle est chauffée est sensible aux rayons UV. Par conséquent, pour préserver sa longévité, n'exposez pas la plaque d'impression à la lumière directe du soleil ou au rayonnement UV de la machine de séchage UV pour le post-traitement SLA.

L'impression peut également être endommagée par une flexion fréquente ou excessive de la feuille. Le craquage ou le décollement de l'encre ne modifie pas les propriétés de la surface d'impression.

Avertissement

La plaque n'est pas destinée à chauffer des aliments ou des matériaux non imprimables.

La surface peut être chaude au toucher pendant l'impression, ou pendant plusieurs minutes avant et après la fin de l'impression, alors faites attention à ne pas vous brûler. 

La barre de sécurité devient rouge à des températures d'environ 40°C, mais, surtout en cas d'utilisation prolongée, le bon fonctionnement de cette fonction ne peut être garanti. Il faut donc toujours vérifier la température sur l'écran de l'imprimante avant de toucher la plaque et faire preuve de bon sens. Le fabricant n'est pas responsable de toute blessure résultant d'une utilisation inappropriée. IMPORTANT : La plaque d'impression est sensible à la graisse, voire au sébum, aussi veillez à la nettoyer soigneusement avant chaque impression.

Recyclage et fin de vie

La durée de vie de la plaque d'impression n'est pas limitée si elle est manipulée correctement. En cas de dommages importants à la surface d'impression, par exemple lorsque le revêtement est arraché, la feuille peut encore être utilisée, mais il faut respecter la possibilité que la zone endommagée soit imprimée dans le tirage, ou il est nécessaire d'imprimer en dehors de la zone endommagée ou d'utiliser l'autre côté de la feuille. Si la feuille ne peut plus être utilisée, recyclez-la. La plaque d'impression est fabriquée en acier à ressort avec un revêtement en plastique PEI. Veuillez retourner la plaque d'impression usagée à votre revendeur OSEQ ou la déposer à votre centre local de collecte des déchets triés.

Fabricant

Fabriqué en République tchèque, chaîne d'approvisionnement de l'UE.

OSEQ s.r.o.

V Olšinách 282, Kutná Hora - Sedlec, 284 03

------------------------

German 🇩🇪

Die OSEQ SAFE SHEET ist eine doppelseitige Druckplatte, die für den 3D-Druck auf FDM-Druckern (Kunststoff-Stringdruck) entwickelt wurde. Das Blatt ist für Drucker mit Magnetbett, d.h. zum Anbringen von Magneten, bestimmt. Bitte beachten Sie die richtige Ausrichtung des Blattes auf dem Drucker, siehe Abbildung. Vergewissern Sie sich auch, dass der Bogen nicht mit der Druckerstruktur kollidiert, wenn Sie das Heizkissen bewegen. Ein Warnbalken, der die Farbe wechselt und das Wort HOT SURFACE (Heiße Oberfläche) anzeigt, wird aktiviert, wenn die Temperatur des Drucktampons 40°C überschreitet - Sicherheitshinweise siehe unten. Stellen Sie sicher, dass Sie eine gut kalibrierte Z-Achse haben, um den Druck auf dem SAFE Sheet zu befestigen. Auf schwächeren magnetischen Untergründen kann es aufgrund des Schrumpfens des Druckobjekts zu einem teilweisen Abheben des Druckbogens kommen. In diesem Fall handelt es sich nicht um einen Defekt an der Platte, sondern um eine schwache magnetische Befestigung. In den meisten Fällen lässt sich der Druck nach Fertigstellung und Abkühlung des Tampons leicht entfernen. Dieser Moment ist durch das Verschwinden der Aufschrift "HOT SURFACE" gekennzeichnet. In anderen Fällen kann es erforderlich sein, die Platte und den Ausdruck aus dem Drucker zu nehmen und leicht zu biegen.  Die Platte kehrt dann in ihre ursprüngliche Position zurück. Verwenden Sie KEINE Metallspachtel oder andere Metallwerkzeuge, da Sie die Oberfläche zerkratzen könnten. Der Umriss des gedruckten Objekts kann auf die Druckoberfläche aufgedruckt werden. Dies ist eine normale Erscheinung, die die Funktion des Blattes nicht beeinträchtigt und keinen Grund zur Beanstandung darstellt. Wenn Sie Probleme mit der Haftung der ersten Schicht haben, lesen Sie den Artikel Tipps und Tricks.

Reinigung 

Reinigen Sie die Druckplatte nur mit >95% Isopropylalkohol. Verwenden Sie KEINE anderen Reinigungsmittel (z.B. Aceton, Benzin, Verdünner, etc. ...), dies kann zu Schäden an der Oberfläche führen, die bei einer Reklamation nicht akzeptiert werden können. Verwenden Sie zum Reinigen Stofftücher, Papiertücher können reißen und bröckeln - dadurch wird die Oberfläche nicht perfekt gereinigt. Mit langen Strichen in eine Richtung reinigen.

Drucken

Der grafische Aufdruck der Druckplatte kann im Laufe der Zeit abreißen, was aber nichts an den Eigenschaften der Druckoberfläche selbst ändert. Um die Lebensdauer zu verlängern, sollten Sie die bedruckten Bereiche nicht bedrucken oder aggressiv reinigen, reiben oder zerkratzen.

Der "Warn"-Streifen, der bei Erwärmung die Farbe wechselt, ist empfindlich gegenüber UV-Strahlung. Um die Langlebigkeit zu erhalten, sollten Sie die Druckplatte daher nicht dem direkten Sonnenlicht oder der UV-Strahlung des UV-Härtungsgeräts für die SLA-Nachbearbeitung aussetzen.

Der Druck kann auch durch häufiges oder übermäßiges Biegen des Bogens beschädigt werden. Risse oder Farbabblätterungen verändern die Eigenschaften der Druckoberfläche nicht.

Warnung

Die Platte ist nicht für das Erhitzen von Lebensmitteln oder nichtdruckenden Materialien vorgesehen.

Die Oberfläche kann sich während des Drucks oder für einige Minuten vor und nach dem Druck heiß anfühlen; achten Sie daher darauf, Verbrennungen zu vermeiden. 

Der Sicherheitsbalken leuchtet bei Temperaturen um 40°C rot auf, aber insbesondere bei längerem Gebrauch kann die korrekte Funktion dieser Funktion nicht garantiert werden. Prüfen Sie daher immer die Temperatur auf dem Druckerdisplay, bevor Sie die Platte berühren, und lassen Sie Ihren gesunden Menschenverstand walten. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen. WICHTIG: Die Druckplatte ist anfällig für Fett, sogar für Talg, daher muss sie vor jedem Druck gründlich gereinigt werden.

Recycling und Ende der Lebensdauer

Bei sachgemäßer Handhabung ist die Lebensdauer der Druckplatte unbegrenzt. Im Falle einer erheblichen Beschädigung der Druckoberfläche, z. B. wenn die Beschichtung abgerissen ist, kann der Bogen noch verwendet werden, aber es muss darauf geachtet werden, dass der beschädigte Bereich im Ausdruck enthalten ist, oder Sie müssen außerhalb des beschädigten Bereichs drucken oder die andere Seite des Bogens verwenden. Wenn das Blatt nicht mehr verwendet werden kann, recyceln Sie es. Die Druckplatte ist aus Federstahl mit einer PEI-Kunststoffbeschichtung gefertigt. Bitte geben Sie die gebrauchte Druckplatte an Ihren OSEQ-Händler zurück oder geben Sie sie bei Ihrer örtlichen Wertstoffsammlung ab.

Hersteller

Hergestellt in der Tschechischen Republik, EU-Lieferkette.

OSEQ s.r.o.

V Olšinách 282, Kutná Hora - Sedlec, 284 03

-----------------------

Greek 🇬🇷

Το OSEQ SAFE SHEET είναι μια πλάκα εκτύπωσης διπλής όψης σχεδιασμένη για τρισδιάστατη εκτύπωση σε εκτυπωτές FDM (εκτύπωση πλαστικών κορδονιών). Το φύλλο έχει σχεδιαστεί για εκτυπωτές με μαγνητική βάση, δηλαδή για την τοποθέτηση μαγνητών. Λάβετε υπόψη τον σωστό προσανατολισμό του φύλλου στον εκτυπωτή, βλέπε εικόνα. Ελέγξτε επίσης ότι το φύλλο δεν συγκρούεται με τη δομή του εκτυπωτή κατά τη μετακίνηση του θερμού μαξιλαριού. Μια προειδοποιητική μπάρα που αλλάζει χρώμα και εμφανίζει τη λέξη HOT SURFACE ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία του μαξιλαριού εκτύπωσης ξεπεράσει τους 40°C - οδηγίες ασφαλείας παρακάτω. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε έναν καλά βαθμονομημένο άξονα Ζ για την προσκόλληση της εκτύπωσης στο φύλλο SAFE. Σε πιο αδύναμα μαγνητικά υποστρώματα ενδέχεται να εμφανιστεί μερική ανύψωση του φύλλου εκτύπωσης λόγω συρρίκνωσης του εκτυπωμένου αντικειμένου. Σε αυτή την περίπτωση, δεν πρόκειται για ελάττωμα στην πλάκα, αλλά για αδύναμη μαγνητική σύνδεση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μόλις ολοκληρωθεί η εκτύπωση και το ταμπόν κρυώσει, η εκτύπωση μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα. Η στιγμή αυτή σηματοδοτείται από την εξαφάνιση της επιγραφής "HOT SURFACE". Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να αφαιρέσετε την πλάκα και την εκτύπωση από τον εκτυπωτή και να την λυγίσετε ελαφρά.  Στη συνέχεια, η πλάκα θα επιστρέψει στην αρχική της θέση. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε μεταλλικές σπάτουλες ή άλλα μεταλλικά εργαλεία, μπορεί να χαράξετε την επιφάνεια. Το περίγραμμα του εκτυπωμένου αντικειμένου μπορεί να αποτυπωθεί στην επιφάνεια εκτύπωσης. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο που δεν επηρεάζει τη λειτουργία του φύλλου και δεν αποτελεί αιτία παραπόνων. Εάν έχετε προβλήματα με την πρόσφυση της πρώτης στρώσης, ανατρέξτε στο άρθρο συμβουλές και συμβουλές.

Καθαρισμός 

Καθαρίζετε την πλάκα εκτύπωσης μόνο με >95% ισοπροπυλική αλκοόλη. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε άλλα καθαριστικά μέσα (π.χ. ασετόν, βενζίνη, διαλυτικό, κ.λπ...), αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια, η οποία δεν μπορεί να γίνει δεκτή σε περίπτωση αποζημίωσης. Χρησιμοποιήστε υφασμάτινα πανιά για τον καθαρισμό, τα χάρτινα πανιά μπορεί να σκιστούν και να θρυμματιστούν - έτσι η επιφάνεια δεν θα καθαριστεί τέλεια. Καθαρίστε με μεγάλες κινήσεις προς μία κατεύθυνση.

Εκτύπωση

Η γραφική εκτύπωση της πλάκας εκτύπωσης μπορεί να αποκολληθεί με την πάροδο του χρόνου, αλλά αυτό δεν αλλάζει τα χαρακτηριστικά της ίδιας της επιφάνειας εκτύπωσης. Για να διατηρήσετε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, μην εκτυπώνετε ή καθαρίζετε επιθετικά, τρίβετε ή γρατζουνίζετε τις εκτυπωμένες περιοχές.

Η "προειδοποιητική" λωρίδα που αλλάζει χρώμα όταν θερμαίνεται είναι ευαίσθητη στην υπεριώδη ακτινοβολία. Επομένως, για να διατηρήσετε τη μακροζωία, μην εκθέτετε την εκτυπωτική πλάκα σε άμεσο ηλιακό φως ή σε υπεριώδη ακτινοβολία από τη μηχανή σκλήρυνσης UV για τη μετεπεξεργασία SLA.

Η εκτύπωση μπορεί επίσης να καταστραφεί από τη συχνή ή υπερβολική κάμψη του φύλλου. Η ρηγμάτωση ή η αποκόλληση του μελανιού δεν αλλάζει τις ιδιότητες της επιφάνειας εκτύπωσης.

Προειδοποίηση

Η πλάκα δεν προορίζεται για τη θέρμανση τροφίμων ή μη εκτυπωτικών υλικών.

Η επιφάνεια μπορεί να είναι ζεστή στην αφή κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης ή για αρκετά λεπτά πριν και μετά την ολοκλήρωση της εκτύπωσης, οπότε προσέξτε για να αποφύγετε τραυματισμούς από εγκαύματα. 

Η μπάρα ασφαλείας γίνεται κόκκινη σε θερμοκρασίες γύρω στους 40°C, αλλά ειδικά με παρατεταμένη χρήση, η σωστή λειτουργία αυτής της λειτουργίας δεν μπορεί να διασφαλιστεί, γι' αυτό ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία στην οθόνη του εκτυπωτή πριν αγγίξετε την πλάκα και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό που προκύπτει από ακατάλληλη χρήση. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η πλάκα εκτύπωσης είναι ευαίσθητη στα λίπη, ακόμη και στο σμήγμα, γι' αυτό φροντίστε να την καθαρίζετε σχολαστικά πριν από κάθε εκτύπωση.

Ανακύκλωση και τέλος του κύκλου ζωής

Δεν υπάρχει όριο στη διάρκεια ζωής της πλάκας εκτύπωσης, εάν η διαχείριση είναι σωστή. Σε περίπτωση σημαντικών ζημιών στην επιφάνεια εκτύπωσης, για παράδειγμα όταν η επίστρωση έχει αποκολληθεί, το φύλλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα αποτύπωσης της κατεστραμμένης περιοχής στην εκτύπωση, ή είναι απαραίτητο να εκτυπωθεί εκτός της κατεστραμμένης περιοχής ή να χρησιμοποιηθεί η άλλη πλευρά του φύλλου. Εάν το φύλλο δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί, ανακυκλώστε το. Η πλάκα εκτύπωσης είναι κατασκευασμένη από ελατήριο χάλυβα με πλαστική επίστρωση PEI. Επιστρέψτε τη χρησιμοποιημένη πλάκα εκτύπωσης στον αντιπρόσωπο της OSEQ ή παραδώστε την στην τοπική σας υπηρεσία συλλογής διαλεγμένων αποβλήτων.

Κατασκευαστής

Κατασκευάζεται στην Τσεχική Δημοκρατία, αλυσίδα εφοδιασμού ΕΕ.

OSEQ s.r.o.

V Olšinách 282, Kutná Hora - Sedlec, 284 03

------------------------------------

Hungarian 🇭🇺

Az OSEQ SAFE SHEET egy kétoldalas nyomtatólemez, amelyet FDM nyomtatókon történő 3D nyomtatáshoz (műanyag szálas nyomtatás) terveztek. A lapot mágneses ágyazású nyomtatókhoz, azaz mágnesek rögzítéséhez tervezték. Kérjük, vegye figyelembe a lap helyes tájolását a nyomtatón, lásd a képet. Ellenőrizze azt is, hogy a lap nem ütközik-e a nyomtató szerkezetébe, amikor a melegítőpárnát mozgatja. A figyelmeztető sáv, amely megváltoztatja a színét és a HOT SURFACE (Forró felület) feliratot jeleníti meg, akkor aktiválódik, ha a nyomófelület hőmérséklete meghaladja a 40°C-ot - biztonsági utasítások alább. Győződjön meg róla, hogy jól kalibrált Z-tengellyel rendelkezik, hogy a nyomatot a SAFE Sheet-re ragassza. Gyengébb mágneses szubsztrátokon a nyomtatott tárgy zsugorodása miatt előfordulhat a nyomtatási ív részleges felemelkedése. Ebben az esetben nem a lemez hibája, hanem a gyenge mágneses rögzítés. A legtöbb esetben, miután a nyomtatás elkészült és a tampon kihűlt, a nyomtatás könnyen eltávolítható. Ezt a pillanatot a "HOT SURFACE" felirat eltűnése jelzi. Máskor szükség lehet a lemez és a nyomtatvány eltávolítására a nyomtatóból, és enyhén meg kell hajlítani.  A lemez ezután visszatér az eredeti helyzetébe. NE használjon fém spatulát vagy más fém szerszámot, mert megkarcolhatja a felületet. A nyomtatott tárgy körvonalát a nyomtatási felületre lehet nyomtatni. Ez normális jelenség, amely nem befolyásolja a lap működését, és nem ad okot panaszra. Ha problémái vannak az első réteg tapadásával, olvassa el a tippek és tanácsok cikket.

Tisztítás 

A nyomólemezt csak >95%-os izopropil-alkohollal tisztítsa. NE használjon más tisztítószereket (pl. aceton, benzin, hígító, stb...), mert ez olyan károkat okozhat a felületen, amelyek nem fogadhatók el a reklamáció során. A tisztításhoz használjon szövetkendőt, a papírkendők elszakadhatnak és szétmorzsolódhatnak - így a felület nem lesz tökéletesen megtisztítva. Hosszú mozdulatokkal tisztítson egy irányba.

Nyomtatás

A nyomólemez grafikai lenyomata idővel elszakadhat, de ez nem változtatja meg magának a nyomófelületnek a jellemzőit. A hosszabb élettartam fenntartása érdekében ne nyomtasson a nyomtatott területekre, illetve ne tisztítsa, dörzsölje vagy karcolja meg agresszív módon a nyomtatott területeket.

A "figyelmeztető" csík, amely melegítéskor megváltoztatja a színét, érzékeny az UV-sugárzásra. Ezért a hosszú élettartam megőrzése érdekében ne tegye ki a nyomólemezt közvetlen napfénynek vagy az SLA utófeldolgozáshoz használt UV-hőkezelő gép UV-sugárzásának.

A nyomtatás a lap gyakori vagy túlzott hajlítása miatt is károsodhat. A repedések vagy a festék leválása nem változtatja meg a nyomtatási felület tulajdonságait.

Figyelmeztetés

A lemez nem alkalmas élelmiszerek vagy nem nyomtatható anyagok melegítésére.

A felület a nyomtatás során, illetve a nyomtatás befejezése előtt és után néhány percig forró lehet, ezért ügyeljen az égési sérülések elkerülésére. 

A biztonsági sáv 40°C körüli hőmérsékleten pirosra vált, de különösen hosszabb használat esetén nem garantálható ennek a funkciónak a megfelelő működése, ezért mindig ellenőrizze a nyomtató kijelzőjén a hőmérsékletet, mielőtt megérintené a lemezt, és használja a józan eszét. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő sérülésekért. FONTOS: A nyomtatólemez érzékeny a zsírokra, még a faggyúra is, ezért minden nyomtatás előtt alaposan tisztítsa meg.

Újrahasznosítás és az életciklus vége

A nyomólemez élettartamának nincs határa, ha megfelelően kezelik. A nyomtatási felület jelentős sérülése esetén, például ha a bevonat leszakad, az ív még használható, de figyelembe kell venni annak lehetőségét, hogy a sérült terület a nyomtatványban lenyomatot kapjon, vagy a sérült területen kívül kell nyomtatni, vagy az ív másik oldalát kell használni. Ha a lapot már nem lehet felhasználni, hasznosítani kell. A nyomólemez rugóacélból készül, PEI-műanyag bevonattal. Kérjük, adja vissza a használt nyomólemezt OSEQ-kereskedőjének, vagy adja le a helyi szelektív hulladékgyűjtőnél.

Gyártó

Készült a Cseh Köztársaságban, uniós ellátási lánc.

OSEQ s.r.o.

V Olšinách 282, Kutná Hora - Sedlec, 284 03

----------------------------

Italian 🇮🇹

La OSEQ SAFE SHEET è una piastra di stampa su due lati progettata per la stampa 3D su stampanti FDM (stampa di stringhe di plastica). Il foglio è progettato per stampanti con un letto magnetico, cioè per attaccare dei magneti. Si prega di notare il corretto orientamento del foglio sulla stampante, vedi foto. Controllare anche che il foglio non collida con la struttura della stampante quando si sposta il pad caldo. Una barra di avvertimento che cambia colore e visualizza la parola HOT SURFACE si attiva quando la temperatura del tampone di stampa supera i 40°C - istruzioni di sicurezza sotto. Assicuratevi di avere un asse Z ben calibrato per far aderire la stampa al foglio SAFE. Il sollevamento parziale del foglio di stampa può verificarsi su substrati magnetici più deboli a causa del ritiro dell'oggetto stampato. In questo caso, non si tratta di un difetto della piastra, ma di un debole attacco magnetico. Nella maggior parte dei casi, una volta che la stampa è completa e il pad si è raffreddato, la stampa può essere facilmente rimossa. Questo momento è segnato dalla scomparsa della scritta "HOT SURFACE". Altre volte, può essere necessario rimuovere la lastra e la stampa dalla stampante e piegarla leggermente.  La piastra tornerà quindi alla sua posizione originale. NON usare spatole di metallo o altri strumenti di metallo, potresti graffiare la superficie. Il contorno dell'articolo stampato può essere impresso sulla superficie di stampa. Si tratta di un evento normale che non influisce sul funzionamento del foglio e non è motivo di reclamo. Se hai problemi con l'adesione del primo strato, vedi l'articolo Consigli e suggerimenti.

Pulizia 

Pulire la piastra di stampa solo con alcol isopropilico >95%. NON utilizzare altri detergenti (ad esempio acetone, benzina, diluente, ecc...), questo può causare danni alla superficie che non possono essere accettati in un reclamo. Usare panni di stoffa per la pulizia, i panni di carta possono strapparsi e sbriciolarsi - quindi la superficie non sarà pulita perfettamente. Pulire con lunghi colpi in una direzione.

Stampa

La stampa grafica della piastra di stampa può strapparsi nel tempo, ma questo non cambia le caratteristiche della superficie di stampa stessa. Per mantenere una maggiore durata, non stampare o pulire aggressivamente, strofinare o graffiare le aree stampate.

La striscia di "avvertimento" che cambia colore quando viene riscaldata è sensibile ai raggi UV. Pertanto, per mantenere la longevità, non esporre la lastra di stampa alla luce diretta del sole o alle radiazioni UV della macchina di polimerizzazione UV per la post-elaborazione SLA.

La stampa può anche essere danneggiata da frequenti o eccessive flessioni del foglio. Le screpolature o la spellatura dell'inchiostro non cambiano le proprietà della superficie di stampa.

Attenzione

La piastra non è destinata a riscaldare cibo o materiali non da stampa.

La superficie può essere calda al tatto durante la stampa, o per diversi minuti prima e dopo il completamento della stampa, quindi fate attenzione a non scottarvi. 

La barra di sicurezza diventa rossa a temperature intorno ai 40°C, ma soprattutto in caso di uso prolungato, la corretta funzionalità di questa funzione non può essere garantita, quindi controlla sempre la temperatura sul display della stampante prima di toccare la piastra e usa il buon senso. Il produttore non è responsabile di eventuali lesioni derivanti da un uso improprio. IMPORTANTE: La piastra di stampa è suscettibile al grasso, anche al sebo, quindi assicuratevi di pulirla accuratamente prima di ogni stampa.

Riciclaggio e fine vita

Non c'è limite alla vita della lastra di stampa se trattata correttamente. In caso di danni significativi alla superficie di stampa, per esempio quando il rivestimento viene strappato, il foglio può ancora essere utilizzato, ma bisogna rispettare la possibilità che l'area danneggiata venga impressa nella stampa, oppure è necessario stampare al di fuori dell'area danneggiata o utilizzare l'altro lato del foglio. Se il foglio non può più essere utilizzato, riciclatelo. La piastra di stampa è fatta di acciaio per molle con un rivestimento di plastica PEI. Si prega di restituire la piastra di stampa usata al proprio rivenditore OSEQ o di consegnarla alla raccolta differenziata locale.

Produttore

Prodotto nella Repubblica Ceca, catena di approvvigionamento UE.

OSEQ s.r.o.

V Olšinách 282, Kutná Hora - Sedlec, 284 03

-----------------

Japanese 🇯🇵

OSEQ SAFE SHEETは、FDMプリンターでの3Dプリント(プラスチックひも状印刷)用に設計された両面印刷版です。このシートは、マグネットベッド付きのプリンター、つまりマグネットを取り付けるために設計されています。写真のように、プリンター上でのシートの正しい向きに注意してください。また、ホットパッドを移動させる際に、シートがプリンターの構造体に衝突していないかどうかも確認してください。プリントパッドの温度が40℃を超えると、色が変わって「HOT SURFACE」という文字が表示される警告バーが作動します(以下の安全上の注意を参照)。プリントをSAFEシートに貼り付けるために、Z軸がしっかりとキャリブレーションされていることを確認してください。磁性の弱い基板では、被印刷体の収縮により印刷シートの部分的な浮きが発生することがあります。この場合、プレートの欠陥ではなく、マグネットの取り付けが弱いことが原因です。ほとんどの場合、プリントが完了してパッドが冷えれば、プリントは簡単に剥がすことができます。この時、"HOT SURFACE "の文字が消えている。また、印刷機から版と印刷物を取り出し、少し曲げる必要がある場合もあります。 その後、プレートは元の位置に戻ります。スパチュラなどの金属製の道具は使用しないでください。表面に傷がつく恐れがあります。印刷物の輪郭は、印刷面に刻印されていてもよい。これは、シートの機能に影響を与えない正常な現象であり、苦情の原因にはなりません。第1層の接着に問題がある場合は、ヒントとコツの記事をご覧ください。


クリーニング 

印刷版のクリーニングには95%以上のイソプロピルアルコールを使用してください。他の洗浄剤(アセトン、ガソリン、シンナーなど)を使用しないでください。クリーニングには布製のクロスを使用してください。紙製のクロスでは破れたり崩れたりして、表面を完璧にクリーニングすることができません。一方向に長いストロークで掃除する。

印刷

印刷版のグラフィックプリントは時間が経つと剥がれてしまうことがありますが、印刷面そのものの特性は変わりません。長寿命化のためには、印刷したり、積極的に掃除したり、こすったり、傷をつけたりしないでください。

熱を加えると色が変わる「警告」のストライプは、紫外線に弱い。したがって、寿命を維持するためには、印刷版を直射日光やSLA後処理用のUV硬化装置からの紫外線にさらさないようにしてください。

また、シートを頻繁に曲げたり、過度に曲げたりすると、印刷が損なわれることがあります。クレーズやインクの剥がれがあっても、印刷面の特性は変わりません。

警告

このプレートは、食品や非印刷物を加熱するためのものではありません。

印刷中や印刷完了の前後数分間は、表面が熱くなることがありますので、火傷に注意してください。

安全バーは40℃前後の温度で赤くなりますが、特に長時間の使用では、この機能が正しく動作することを保証できませんので、プレートに触れる前に必ずプリンターのディスプレイで温度を確認し、常識的な範囲で使用してください。誤った使用方法で発生した傷害については、メーカーは責任を負いません。重要:印刷版は、皮脂などの油分に弱いので、印刷の前には必ず十分に洗浄してください。

リサイクルとエンドオブライフ

適切に扱えば、印刷版の寿命に制限はありません。印刷面が大きく損傷した場合、例えばコーティングが剥がれてしまった場合でも、そのシートは使用できますが、損傷した部分が印刷に写る可能性を尊重するか、損傷した部分の外側に印刷するか、シートの反対側を使用する必要があります。使えなくなったシートは、リサイクルしましょう。刷版はバネ鋼にPEI樹脂をコーティングしたものを使用しています。使用済みの刷版は、お買い上げのOSEQ販売店にご返却いただくか、お近くの分別廃棄物回収にお出しください。

メーカー

Made in Czech Republic, EU supply chain.

OSEQ s.r.o.

V Olšinách 282, Kutná Hora - Sedlec, 284 03

---------------------

Latvian 🇱🇻

OSEQ SAFE SHEET ir abpusēja drukas plāksne, kas paredzēta 3D drukāšanai ar FDM printeriem (drukāšana ar plastmasas auklu). Loksne ir paredzēta printeriem ar magnētisko pamatni, t. i., magnētu piestiprināšanai. Lūdzu, ņemiet vērā pareizu lapas orientāciju uz printera, skatīt attēlu. Pārbaudiet arī, vai, pārvietojot karsto paliktni, loksne nesaskaras ar printera konstrukciju. Brīdinājuma josla, kas maina krāsu un parāda uzrakstu HOT SURFACE (karsta virsma), tiek aktivizēta, ja drukas paliktņa temperatūra pārsniedz 40°C - drošības norādījumi tālāk. Pārliecinieties, ka jums ir labi kalibrēta Z-ass, lai izdruku piestiprinātu pie SAFE loksnes. Uz vājākiem magnētiskajiem substrātiem var notikt daļēja drukas loksnes pacelšanās, ko izraisa apdrukātā objekta saraušanās. Šajā gadījumā tas nav plāksnes defekts, bet gan vāja magnētiskā piestiprināšana. Vairumā gadījumu, kad druka ir pabeigta un spilventiņš ir atdzisis, to var viegli noņemt. Šo brīdi iezīmē uzraksta "HOT SURFACE" izzušana. Citos gadījumos var būt nepieciešams izņemt plāksni un izdruku no printera un nedaudz saliekt to.  Pēc tam plāksne atgriezīsies sākotnējā stāvoklī. Nelietojiet metāla lāpstiņas vai citus metāla instrumentus, jo varat saskrāpēt virsmu. Iespiestā objekta kontūru var uzspiest uz drukas virsmas. Tā ir normāla parādība, kas neietekmē lapas darbību un nav iemesls sūdzībām. Ja jums ir problēmas ar pirmā slāņa saķeri, skatiet padomu un ieteikumu rakstu.

Tīrīšana 

Drukas plāksni tīriet tikai ar > 95 % izopropilspirtu. NEIZMANTO lietot citus tīrīšanas līdzekļus (piemēram, acetonu, benzīnu, atšķaidītāju u. c.), jo tas var radīt virsmas bojājumus, kurus nevarēs atzīt kā pretenziju. Tīrīšanai izmantojiet lupatiņas, jo papīra lupatiņas var saplēsties un saburzīties - tādējādi virsma netiks notīrīta perfekti. Tīriet ar gariem triepieniem vienā virzienā.

Drukāšana

Laika gaitā iespiedplāksnes grafiskais nospiedums var saplēsties, taču tas nemaina pašas iespiedvirsmas īpašības. Lai uzturētu ilgāku kalpošanas laiku, nedrukājiet uz apdrukātajiem laukumiem, netīriet, netīriet un nesaskrāpējiet tos.

"Brīdinājuma" josla, kas karsējot maina krāsu, ir jutīga pret UV starojumu. Tāpēc, lai saglabātu ilgmūžību, SLA pēcapstrādes laikā iespiedplati nepakļaujiet tiešiem saules stariem vai UV starojumam no UV cietināšanas iekārtas.

Drukāšanu var sabojāt arī bieža vai pārmērīga loksnes locīšana. Trukšņu veidošanās vai tintes lobīšanās nemaina iespiedvirsmas īpašības.

Brīdinājums

Plāksne nav paredzēta pārtikas produktu vai ar apdruku nesaistītu materiālu sildīšanai.

Drukāšanas laikā vai vairākas minūtes pirms un pēc drukāšanas pabeigšanas virsma var būt karsta, tāpēc jāuzmanās, lai izvairītos no apdegumiem. 

Drošības josla ieslēdzas sarkanā krāsā, ja temperatūra ir aptuveni 40°C, taču, īpaši ilgstošas lietošanas gadījumā, šīs funkcijas pareizu darbību nevar garantēt, tāpēc pirms pieskaršanās plāksnei vienmēr pārbaudiet temperatūru printera displejā un izmantojiet veselo saprātu. Ražotājs nav atbildīgs par traumām, kas radušās nepareizas lietošanas rezultātā. SVARĪGI: Drukas plate ir jutīga pret taukiem, pat sebum, tāpēc pirms katras drukāšanas to rūpīgi notīriet.

Pārstrāde un nolietošanas beigas

Drukāšanas plates kalpošanas laiks nav ierobežots, ja ar to rīkojas pareizi. Ja drukas virsma ir ievērojami bojāta, piemēram, ja pārklājums ir noplēsts, loksni joprojām var izmantot, taču jāņem vērā iespēja, ka bojātā vieta var tikt iespiesta izdrukā, vai arī ir nepieciešams drukāt ārpus bojātās vietas vai izmantot otru loksnes pusi. Ja loksni vairs nevar izmantot, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Drukas plate ir izgatavota no atsperu tērauda ar PEI-plastmasas pārklājumu. Lūdzu, atdodiet izlietoto drukas plati savam OSEQ izplatītājam vai nogādājiet to vietējā šķiroto atkritumu savākšanas punktā.

Ražotājs

Ražots Čehijā, ES piegādes ķēde.

OSEQ s.r.o.

V Olšinách 282, Kutná Hora - Sedlec, 284 03

---------------------

Lithuanian 🇱🇹

"OSEQ SAFE SHEET" yra dvipusė spausdinimo plokštelė, skirta 3D spausdinimui FDM spausdintuvais (spausdinimas plastikinėmis stygomis). Lakštas skirtas spausdintuvams su magnetine lova, t. y. magnetams pritvirtinti. Atkreipkite dėmesį į teisingą lapo orientaciją spausdintuve, žr. paveikslėlį. Taip pat patikrinkite, ar judinant karštąjį padą lapas nesusiduria su spausdintuvo konstrukcija. Kai spausdinimo pado temperatūra viršija 40 °C, įsijungia įspėjamoji juosta, kuri pakeičia spalvą ir rodo užrašą HOT SURFACE (karštas paviršius) - saugos instrukcijos pateikiamos toliau. Įsitikinkite, kad turite gerai sukalibruotą Z ašį, kad atspaudas būtų priklijuotas prie SAFE lakšto. Ant silpnesnių magnetinių substratų gali įvykti dalinis spausdinimo lapo pakėlimas dėl spausdinto objekto susitraukimo. Šiuo atveju tai ne plokštelės defektas, o silpnas magnetinis tvirtinimas. Daugeliu atvejų, kai atspaudas baigiamas spausdinti ir padas atvėsta, atspaudą galima lengvai nuimti. Šį momentą žymi užrašo "HOT SURFACE" dingimas. Kitais atvejais gali tekti išimti plokštelę ir spaudinį iš spausdintuvo ir šiek tiek jį sulenkti.  Tada plokštelė grįš į pradinę padėtį. NENAUDOKITE metalinių mentelių ar kitų metalinių įrankių, nes galite subraižyti paviršių. Spausdinto objekto kontūras gali būti atspausdintas ant spausdinimo paviršiaus. Tai įprastas reiškinys, kuris neturi įtakos lapo veikimui ir nėra priežastis skųstis. Jei kyla problemų dėl pirmojo sluoksnio sukibimo, žr. patarimų ir rekomendacijų straipsnį.

Valymas 

Spausdinimo plokštę valykite tik > 95 % izopropilo alkoholiu. NENAUDOKITE kitų valymo priemonių (pvz., acetono, benzino, skiediklio ir kt.), nes dėl to gali būti pažeistas paviršius, o tai negali būti pripažinta pretenzija. Valymui naudokite šluostes, popierinės šluostės gali suplyšti ir sutrupėti, todėl paviršius nebus tobulai nuvalytas. Valykite ilgais judesiais viena kryptimi.

Spausdinimas

Laikui bėgant spausdinimo plokštės grafinis atspaudas gali nutrūkti, tačiau tai nekeičia paties spausdinimo paviršiaus savybių. Kad ilgiau tarnautų, nespausdinkite ant atspausdintų vietų, nevalykite, netrinkite ir nebraižykite jų.

"Įspėjamoji" juostelė, kuri kaitinant keičia spalvą, yra jautri UV spinduliams. Todėl, norėdami išlaikyti ilgaamžiškumą, nelaikykite spausdinimo plokštės tiesioginiuose saulės spinduliuose arba UV spinduliuotėje, kurią skleidžia UV kietinimo aparatas, skirtas SLA vėlesniam apdorojimui.

Spausdinimui taip pat gali pakenkti dažnas ar pernelyg didelis lapo lankstymas. Įtrūkimai ar rašalo atsilupimas nekeičia spausdinimo paviršiaus savybių.

Įspėjimas

Plokštė neskirta maistui ar nespausdinamosioms medžiagoms šildyti.

Spausdinant arba kelias minutes prieš spausdinimą ir po jo paviršius gali būti karštas, todėl saugokitės, kad nenusidegintumėte. 

Apsaugos juosta tampa raudona, kai temperatūra yra apie 40 °C, tačiau, ypač ilgai naudojant, negalima garantuoti, kad ši funkcija veiks tinkamai, todėl, prieš paliesdami plokštelę, visada patikrinkite temperatūrą spausdintuvo ekrane ir vadovaukitės sveiku protu. Gamintojas neatsako už bet kokius sužalojimus, atsiradusius dėl netinkamo naudojimo. SVARBU: Spausdinimo plokštė yra jautri riebalams, net sebumui, todėl prieš kiekvieną spausdinimą būtinai ją kruopščiai nuvalykite.

Perdirbimas ir gyvavimo ciklo pabaiga

Tinkamai tvarkant spausdinimo plokštę, jos tarnavimo laikas neribojamas. Jei spausdinimo paviršius smarkiai pažeistas, pvz., nuplėšus dangą, lapą vis tiek galima naudoti, tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad pažeista vieta gali būti atspausdinta, arba spausdinti už pažeistos vietos ribų, arba naudoti kitą lapo pusę. Jei lapo nebegalima naudoti, atiduokite jį perdirbti. Spausdinimo plokštė pagaminta iš spyruoklinio plieno su PEI plastiko danga. Panaudotą spausdinimo plokštę grąžinkite savo OSEQ pardavėjui arba atiduokite į vietinę rūšiuotų atliekų surinkimo aikštelę.

Gamintojas

Pagaminta Čekijoje, ES tiekimo grandinė.

OSEQ s.r.o.

V Olšinách 282, Kutná Hora - Sedlec, 284 03

-----------------------

Polish 🇵🇱

OSEQ SAFE SHEET jest dwustronną płytą drukową przeznaczoną do druku 3D na drukarkach FDM (druk strunowy z tworzyw sztucznych). Blacha przeznaczona jest do drukarek z łożem magnetycznym, czyli do przyczepiania magnesów. Proszę zwrócić uwagę na prawidłową orientację arkusza na drukarce, patrz rysunek. Należy również sprawdzić, czy arkusz nie koliduje z konstrukcją drukarki podczas przesuwania podkładki grzewczej. Pasek ostrzegawczy zmieniający kolor i wyświetlający napis HOT SURFACE (GORĄCA POWIERZCHNIA) jest aktywowany, gdy temperatura poduszki drukującej przekroczy 40°C - instrukcje bezpieczeństwa poniżej. Upewnij się, że masz dobrze skalibrowaną oś Z, aby przykleić wydruk do arkusza SAFE. Na słabszych podłożach magnetycznych może dojść do częściowego podniesienia arkusza druku z powodu kurczenia się drukowanego obiektu. W tym przypadku nie jest to wada płytki, ale słabe mocowanie magnetyczne. W większości przypadków, po zakończeniu drukowania i ostygnięciu podkładki, nadruk można łatwo usunąć. Moment ten zaznaczony jest zniknięciem napisu "HOT SURFACE". W innych przypadkach może być konieczne wyjęcie płyty i wydruku z drukarki i lekkie jej wygięcie.  Następnie płyta powróci do pierwotnej pozycji. NIE UŻYWAJ metalowych szpatułek lub innych metalowych narzędzi, możesz porysować powierzchnię. Kontur drukowanego obiektu może być odciśnięty na powierzchni druku. Jest to normalne zjawisko, które nie ma wpływu na działanie arkusza i nie stanowi powodu do reklamacji. Jeśli masz problemy z przyczepnością pierwszej warstwy, zobacz artykuł "Wskazówki i porady".

Czyszczenie 

Płytę drukarską należy czyścić tylko alkoholem izopropylowym >95%. NIE WOLNO używać innych środków czyszczących (np. aceton, benzyna, rozcieńczalnik, itp. ...), może to spowodować uszkodzenie powierzchni, które nie może być uwzględnione w reklamacji. Do czyszczenia należy używać ściereczek z materiału, ściereczki papierowe mogą się rwać i kruszyć - przez co powierzchnia nie będzie idealnie wyczyszczona. Czyścić długimi pociągnięciami w jednym kierunku.

Druk

Graficzny nadruk na płycie drukarskiej może się z czasem oderwać, ale nie zmienia to właściwości samej powierzchni drukarskiej. Aby zachować dłuższą żywotność, nie należy drukować na zadrukowanych obszarach ani agresywnie ich czyścić, pocierać czy drapać.

Pasek "ostrzegawczy", który zmienia kolor pod wpływem ciepła, jest wrażliwy na promieniowanie UV. Dlatego, aby zachować długą żywotność, nie należy wystawiać płyty drukarskiej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub promieniowania UV z maszyny utwardzającej UV do post-processingu SLA.

Druk może również ulec uszkodzeniu w wyniku częstego lub nadmiernego zginania arkusza. Spękania lub łuszczenie farby nie zmieniają właściwości powierzchni druku.

Ostrzeżenie

Płyta nie jest przeznaczona do podgrzewania żywności lub materiałów niedrukujących.

Powierzchnia może być gorąca w dotyku podczas drukowania lub przez kilka minut przed i po zakończeniu drukowania, dlatego należy zachować ostrożność, aby uniknąć poparzenia. 

Pasek bezpieczeństwa zmienia kolor na czerwony przy temperaturze około 40°C, ale szczególnie przy dłuższym użytkowaniu nie można zagwarantować prawidłowego działania tej funkcji, dlatego zawsze przed dotknięciem płyty należy sprawdzić temperaturę na wyświetlaczu drukarki i zachować zdrowy rozsądek. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia wynikające z niewłaściwego użytkowania. WAŻNE: Płyta drukująca jest podatna na działanie tłuszczu, a nawet łoju, dlatego należy ją dokładnie wyczyścić przed każdym wydrukiem.

Recykling i wycofanie z eksploatacji

Nie ma ograniczeń co do żywotności płyty drukarskiej, jeśli jest ona prawidłowo obsługiwana. W przypadku znacznego uszkodzenia powierzchni drukującej, np. zerwania powłoki, arkusz może być nadal używany, ale należy wziąć pod uwagę możliwość nadruku uszkodzonego obszaru na wydruku lub konieczne jest drukowanie poza uszkodzonym obszarem lub użycie drugiej strony arkusza. Jeśli arkusz nie nadaje się już do użytku, należy go poddać recyklingowi. Płyta drukująca wykonana jest ze stali sprężynowej z powłoką z tworzywa sztucznego PEI. Proszę zwrócić zużytą płytę do druku do sprzedawcy OSEQ lub oddać ją do lokalnego punktu zbiórki odpadów segregowanych.

Producent

Wyprodukowano w Republice Czeskiej, łańcuch dostaw UE.

OSEQ s.r.o.

V Olšinách 282, Kutná Hora - Sedlec, 284 03

----------------------------------

Portugese 🇵🇹

O OSEQ SAFE SHEET é uma chapa de impressão de dupla face concebida para impressão 3D em impressoras FDM (impressão de cordas plásticas). A folha é concebida para impressoras com cama magnética, ou seja, para fixar ímanes. Por favor, tenha em atenção a orientação correcta da folha na impressora, ver imagem. Verificar também se a folha não colide com a estrutura da impressora ao mover a almofada quente. Uma barra de aviso que muda de cor e exibe a palavra SUPERFÍCIE QUENTE é activada quando a temperatura da almofada de impressão excede os 40°C - instruções de segurança abaixo. Certifique-se de que tem um eixo Z bem calibrado para aderir à impressão da Folha SAFE. O levantamento parcial da folha impressa pode ocorrer em substratos magnéticos mais fracos devido ao encolhimento do objecto impresso. Neste caso, não se trata de um defeito na placa, mas sim de uma fraca fixação magnética. Na maioria dos casos, uma vez que a impressão esteja completa e o bloco tenha arrefecido, a impressão pode ser facilmente removida. Este momento é marcado pelo desaparecimento da inscrição "HOT SURFACE". Noutras ocasiões, pode ser necessário retirar a placa e a impressão da impressora e dobrá-la ligeiramente.  A placa voltará então à sua posição original. NÃO utilize espátulas metálicas ou outras ferramentas metálicas, pode arranhar a superfície. Os contornos do objecto impresso podem ser impressos na superfície de impressão. Esta é uma ocorrência normal que não afecta a função da folha e não é motivo de queixa. Se tiver problemas com a aderência da primeira camada, ver o artigo dicas e dicas.

Limpeza 

Limpar apenas a chapa de impressão com >95% de álcool isopropílico. NÃO utilizar outros agentes de limpeza (por exemplo, acetona, gasolina, diluente, etc. ...), isto pode causar danos na superfície que não podem ser aceites numa reclamação. Usar panos de pano para limpeza, panos de papel podem rasgar e desfazer-se - assim a superfície não será limpa na perfeição. Limpar com golpes longos num só sentido.

Impressão

A impressão gráfica da chapa de impressão pode rasgar com o tempo, mas isto não altera as características da própria superfície de impressão. Para manter uma vida mais longa, não imprimir ou limpar agressivamente, esfregar ou riscar as áreas impressas.

A faixa de "aviso" que muda de cor quando aquecida é sensível à radiação UV. Portanto, para manter a longevidade, não expor a chapa de impressão à luz solar directa ou à radiação UV da máquina de cura UV para o pós-processamento SLA.

A impressão também pode ser danificada pela flexão frequente ou excessiva da folha. A loucura ou descascamento da tinta não altera as propriedades da superfície de impressão.

Advertência

O prato não se destina a aquecer alimentos ou materiais não impressos.

A superfície pode estar quente ao toque durante a impressão, ou durante vários minutos antes e depois da impressão estar completa, por isso tenha cuidado para evitar ferimentos por queimadura. 

A barra de segurança fica vermelha a temperaturas de cerca de 40°C, mas especialmente com uma utilização prolongada, a funcionalidade correcta desta característica não pode ser garantida, por isso verifique sempre a temperatura no visor da impressora antes de tocar na placa e use o bom senso. O fabricante não é responsável por qualquer dano resultante de utilização indevida. IMPORTANTE: A chapa de impressão é susceptível de engraxar, mesmo sebo, por isso não se esqueça de a limpar bem antes de cada impressão.

Reciclagem e fim de vida

Não há limite de vida útil da chapa de impressão se manuseada correctamente. Em caso de danos significativos na superfície de impressão, por exemplo quando o revestimento é rasgado, a folha ainda pode ser utilizada, mas a possibilidade de a área danificada ser impressa na impressão deve ser respeitada, ou é necessário imprimir fora da área danificada ou utilizar o outro lado da folha. Se a folha já não puder ser utilizada, recicla-a. A chapa de impressão é feita de aço mola com um revestimento de plástico PEI. Por favor, devolva a chapa de impressão usada ao seu revendedor OSEQ ou deixe-a na sua recolha local de resíduos triados.

Fabricante

Fabricado na República Checa, cadeia de abastecimento da UE.

OSEQ s.r.o.

V Olšinách 282, Kutná Hora - Sedlec, 284 03

-----------------------

Romanian 🇷🇴

OSEQ SAFE SHEET este o placă de imprimare cu două fețe concepută pentru imprimarea 3D pe imprimante FDM (imprimare cu șiruri de plastic). Foaia este concepută pentru imprimantele cu pat magnetic, adică pentru atașarea de magneți. Vă rugăm să rețineți orientarea corectă a foii pe imprimantă, a se vedea imaginea. Verificați, de asemenea, dacă foaia nu se ciocnește cu structura imprimantei atunci când deplasați tamponul cald. O bară de avertizare care își schimbă culoarea și afișează cuvântul HOT SURFACE (Suprafață fierbinte) este activată atunci când temperatura plăcuței de imprimare depășește 40°C - instrucțiunile de siguranță de mai jos. Asigurați-vă că aveți o axă Z bine calibrată pentru a lipi imprimarea pe foaia SAFE. Pe substraturile magnetice mai slabe se poate produce o ridicare parțială a foii de imprimare din cauza contracției obiectului imprimat. În acest caz, nu este vorba de un defect al plăcii, ci de un atașament magnetic slab. În cele mai multe cazuri, după ce amprenta este completă și tamponul s-a răcit, aceasta poate fi îndepărtată cu ușurință. Acest moment este marcat de dispariția inscripției "HOT SURFACE". Alteori, poate fi necesar să scoateți placa și imprimarea din imprimantă și să le îndoiți ușor.  Placa va reveni apoi în poziția inițială. NU folosiți spatule metalice sau alte instrumente metalice, deoarece puteți zgâria suprafața. Conturul obiectului imprimat poate fi imprimat pe suprafața de imprimare. Acesta este un eveniment normal care nu afectează funcția foii și nu reprezintă un motiv de plângere. Dacă aveți probleme cu aderența primului strat, consultați articolul cu sfaturi și sugestii.

Curățare 

Curățați placa de imprimare numai cu alcool izopropilic >95%. NU folosiți alți agenți de curățare (de exemplu, acetonă, benzină, diluant etc...), acest lucru poate provoca deteriorarea suprafeței, care nu poate fi acceptată în cadrul unei reclamații. Folosiți cârpe de pânză pentru curățare, cârpele de hârtie se pot rupe și se pot sfărâma - astfel, suprafața nu va fi curățată perfect. Curățați cu mișcări lungi într-o singură direcție.

Imprimare

Imprimarea grafică a plăcii de imprimare se poate rupe în timp, dar acest lucru nu schimbă caracteristicile suprafeței de imprimare în sine. Pentru a menține o durată de viață mai lungă, nu imprimați pe zonele imprimate și nu le curățați, frecați sau zgâriați în mod agresiv.

Banda de "avertizare" care își schimbă culoarea la încălzire este sensibilă la radiațiile UV. Prin urmare, pentru a menține longevitatea, nu expuneți placa de imprimare la lumina directă a soarelui sau la radiațiile UV de la aparatul de polimerizare UV pentru postprocesarea SLA.

De asemenea, imprimarea poate fi deteriorată prin îndoirea frecventă sau excesivă a foii. Crăpăturile sau exfolierea cernelii nu modifică proprietățile suprafeței de imprimare.

Avertisment

Placa nu este destinată încălzirii alimentelor sau a materialelor care nu sunt destinate imprimării.

Este posibil ca suprafața să fie fierbinte la atingere în timpul imprimării sau timp de câteva minute înainte și după finalizarea imprimării, așa că aveți grijă să evitați arsurile. 

Bara de siguranță se înroșește la temperaturi de aproximativ 40°C, dar, în special în cazul unei utilizări prelungite, nu se poate garanta funcționalitatea corectă a acestei funcții, așa că verificați întotdeauna temperatura de pe afișajul imprimantei înainte de a atinge placa și folosiți bunul simț. Producătorul nu este responsabil pentru orice vătămare rezultată în urma utilizării necorespunzătoare. IMPORTANT: Placa de imprimare este sensibilă la grăsime, chiar și la sebum, așa că asigurați-vă că o curățați bine înainte de fiecare imprimare.

Reciclarea și sfârșitul ciclului de viață

Durata de viață a plăcii de imprimare nu are limite dacă este tratată corespunzător. În cazul unor deteriorări semnificative ale suprafeței de imprimare, de exemplu, atunci când stratul de acoperire este rupt, foaia poate fi utilizată în continuare, dar trebuie respectată posibilitatea ca zona deteriorată să fie imprimată în imprimare, sau este necesar să se tipărească în afara zonei deteriorate sau să se utilizeze cealaltă parte a foii. Dacă foaia nu mai poate fi folosită, reciclați-o. Placa de imprimare este realizată din oțel pentru arcuri cu un strat de plastic PEI. Vă rugăm să returnați plăcuța de imprimare uzată la dealerul OSEQ sau să o lăsați la centrul local de colectare selectivă a deșeurilor.

Producător

Fabricat în Republica Cehă, lanțul de aprovizionare din UE.

OSEQ s.r.o.

V Olšinách 282, Kutná Hora - Sedlec, 284 03

----------------------------

Russian 🇷🇺

OSEQ SAFE SHEET - это двусторонняя печатная форма, предназначенная для 3D-печати на FDM-принтерах (струйная печать пластиком). Лист предназначен для принтеров с магнитной станиной, т.е. для крепления магнитов. Обратите внимание на правильную ориентацию листа на принтере, см. рисунок. Также убедитесь, что лист не сталкивается с конструкцией принтера при перемещении горячей подушки. Предупреждающая полоса, которая меняет цвет и отображает надпись HOT SURFACE, активируется, когда температура печатной подушки превышает 40°C - инструкции по безопасности ниже. Убедитесь, что у вас хорошо откалибрована ось Z для приклеивания отпечатка к листу SAFE. На слабых магнитных подложках может произойти частичный подъем печатного листа из-за усадки запечатываемого объекта. В этом случае речь идет не о дефекте пластины, а о слабом магнитном креплении. В большинстве случаев после завершения печати и охлаждения подушечки ее можно легко удалить. Этот момент отмечен исчезновением надписи "HOT SURFACE". В других случаях может потребоваться извлечь пластину и распечатку из принтера и слегка согнуть ее.  После этого пластина вернется в исходное положение. НЕ используйте металлические шпатели или другие металлические инструменты, вы можете поцарапать поверхность. Контур печатаемого изделия может быть нанесен на поверхность печати. Это нормальное явление, которое не влияет на работу листа и не является поводом для жалобы. Если у вас возникли проблемы с адгезией первого слоя, см. статью "Подсказки и советы".

Очистка 

Очищайте печатную форму только изопропиловым спиртом >95%. НЕ используйте другие чистящие средства (например, ацетон, бензин, растворитель и т.д. ...), это может привести к повреждению поверхности, которое не может быть принято в претензии. Для очистки используйте тканевые салфетки, бумажные салфетки могут рваться и крошиться - таким образом, поверхность не будет очищена идеально. Чистите длинными движениями в одном направлении.

Печать

Графический отпечаток печатной формы может со временем отрываться, но это не меняет характеристик самой печатной поверхности. Для продления срока службы не печатайте на печатных областях, не чистите, не трите и не царапайте их.

Предупреждающая полоса, меняющая цвет при нагревании, чувствительна к ультрафиолетовому излучению. Поэтому для сохранения долговечности не подвергайте печатную форму воздействию прямых солнечных лучей или ультрафиолетового излучения от машины УФ-отверждения для последующей обработки SLA.

Печать также может быть повреждена при частом или чрезмерном сгибании листа. Растрескивание или отслоение краски не изменяет свойств печатной поверхности.

Предупреждение

Пластина не предназначена для нагрева пищи или материалов, не предназначенных для печати.

Во время печати, а также в течение нескольких минут до и после завершения печати поверхность может быть горячей на ощупь, поэтому соблюдайте осторожность, чтобы избежать ожогов. 

Полоса безопасности становится красной при температуре около 40°C, но, особенно при длительном использовании, правильная работа этой функции не гарантируется, поэтому всегда проверяйте температуру на дисплее принтера, прежде чем прикасаться к пластине, и руководствуйтесь здравым смыслом. Производитель не несет ответственности за травмы, полученные в результате неправильного использования. ВАЖНО: Печатная форма восприимчива к жиру, даже к кожному салу, поэтому перед каждой печатью тщательно очищайте ее.

Переработка и окончание срока службы

При правильном обращении срок службы печатной формы не ограничен. В случае значительного повреждения печатной поверхности, например, при отрыве покрытия, лист все еще может быть использован, но необходимо учитывать возможность того, что поврежденная область будет отпечатана в распечатке, либо необходимо печатать за пределами поврежденной области, либо использовать другую сторону листа. Если лист больше не может быть использован, переработайте его. Печатная форма изготовлена из пружинной стали с покрытием из PEI-пластика. Пожалуйста, верните использованную печатную форму дилеру OSEQ или сдайте ее в местный пункт приема отсортированных отходов.

Производитель

Сделано в Чешской Республике, цепочка поставок ЕС.

OSEQ s.r.o.

V Olšinách 282, Kutná Hora - Sedlec, 284 03

------------------------

Slovak 🇸🇰

OSEQ SAFE SHEET je obojstranná tlačová doska určená na 3D tlač na tlačiarňach FDM (tlač na plastové struny). List je určený pre tlačiarne s magnetickým lôžkom, t. j. na pripevnenie magnetov. Všimnite si správnu orientáciu hárku na tlačiarni, pozri obrázok. Tiež skontrolujte, či hárok pri pohybe horúcej podložky nenarazí na konštrukciu tlačiarne. Výstražný pruh, ktorý zmení farbu a zobrazí nápis HOT SURFACE, sa aktivuje, keď teplota tlačovej podložky prekročí 40 °C - bezpečnostné pokyny nižšie. Uistite sa, že máte dobre kalibrovanú os Z na prilepenie výtlačku na fóliu SAFE. Na slabších magnetických substrátoch môže dôjsť k čiastočnému zdvihnutiu tlačového listu v dôsledku zmrštenia tlačeného objektu. V tomto prípade sa nejedná o chybu na doske, ale o slabé magnetické pripevnenie. Vo väčšine prípadov sa po dokončení tlače a vychladnutí podložky dá tlač ľahko odstrániť. Tento moment je poznačený zmiznutím nápisu "HOT SURFACE". V iných prípadoch môže byť potrebné vybrať dosku a výtlačok z tlačiarne a mierne ich ohnúť.  Doska sa potom vráti do pôvodnej polohy. NEPOUŽÍVAJTE kovové špachtle ani iné kovové nástroje, mohli by ste poškriabať povrch. Obrys tlačeného objektu sa môže vytlačiť na tlačovú plochu. Ide o bežný jav, ktorý nemá vplyv na funkciu listu a nie je dôvodom na sťažnosť. Ak máte problémy s priľnavosťou prvej vrstvy, pozrite si článok s radami a tipmi.

Čistenie 

Tlačovú dosku čistite iba > 95 % izopropylalkoholom. NEPOUŽÍVAJTE iné čistiace prostriedky (napr. acetón, benzín, riedidlo atď...), môže dôjsť k poškodeniu povrchu, ktoré nemožno uznať pri reklamácii. Na čistenie používajte handričky, papierové handričky sa môžu roztrhnúť a pokrčiť - povrch tak nebude dokonale vyčistený. Čistite dlhými ťahmi v jednom smere.

Tlač

Grafická potlač tlačovej formy sa môže časom odtrhnúť, ale to nemení vlastnosti samotného povrchu tlače. Ak chcete zachovať dlhšiu životnosť, netlačte na potlačené plochy, ani ich agresívne nečistite, neotierajte a neškriabte.

Výstražný prúžok, ktorý pri zahriatí mení farbu, je citlivý na UV žiarenie. Preto v záujme zachovania dlhej životnosti nevystavujte tlačovú dosku priamemu slnečnému žiareniu alebo UV žiareniu zo stroja na vytvrdzovanie UV žiarením pri následnom spracovaní SLA.

Tlač sa môže poškodiť aj častým alebo nadmerným ohýbaním hárku. Praskanie alebo odlupovanie atramentu nemení vlastnosti tlačového povrchu.

Upozornenie

Doska nie je určená na ohrievanie potravín alebo netlačových materiálov.

Povrch môže byť počas tlače alebo niekoľko minút pred a po dokončení tlače horúci na dotyk, preto dbajte na to, aby ste sa nepopálili. 

Bezpečnostná lišta sa zmení na červenú pri teplotách okolo 40 °C, ale najmä pri dlhodobom používaní nie je možné zaručiť správnu funkčnosť tejto funkcie, preto vždy skontrolujte teplotu na displeji tlačiarne predtým, ako sa dotknete dosky, a používajte zdravý rozum. Výrobca nezodpovedá za žiadne zranenia spôsobené nesprávnym používaním. DÔLEŽITÉ: Tlačová doska je náchylná na mastnotu, dokonca aj na kožný maz, preto ju pred každou tlačou dôkladne vyčistite.

Recyklácia a koniec životnosti

Pri správnom zaobchádzaní nie je životnosť tlačovej formy obmedzená. V prípade výrazného poškodenia tlačovej plochy, napríklad pri odtrhnutí povlaku, je možné hárok ešte použiť, ale je potrebné rešpektovať možnosť odtlačku poškodenej plochy na výtlačku, prípadne je potrebné tlačiť mimo poškodenej plochy alebo použiť druhú stranu hárku. Ak sa list už nedá použiť, recyklujte ho. Tlačová doska je vyrobená z pružinovej ocele s plastovým povlakom PEI. Použitú tlačovú dosku odovzdajte svojmu predajcovi OSEQ alebo ju odovzdajte v rámci miestneho zberu triedeného odpadu.

Výrobca

Vyrobené v Českej republike, dodávateľský reťazec EÚ.

OSEQ s.r.o.

V Olšinách 282, Kutná Hora - Sedlec, 284 03

----------------------------

Slovenian 🇸🇮

OSEQ SAFE SHEET je obojestranska tiskalna plošča, zasnovana za 3D tiskanje na tiskalnikih FDM (tiskanje plastičnih strun). List je zasnovan za tiskalnike z magnetno podlago, tj. za pritrditev magnetov. Upoštevajte pravilno usmerjenost lista na tiskalniku, glejte sliko. Prav tako preverite, da list med premikanjem vroče blazinice ne trči v strukturo tiskalnika. Opozorilna vrstica, ki spremeni barvo in prikaže napis HOT SURFACE (vroča površina), se aktivira, ko temperatura tiskalne plošče preseže 40 °C - varnostna navodila spodaj. Prepričajte se, da imate dobro umerjeno os Z, da boste lahko tiskali na varnostni list. Na šibkejših magnetnih podlagah se lahko zaradi krčenja natisnjenega predmeta pojavi delni dvig tiskovnega lista. V tem primeru ne gre za napako na plošči, temveč za šibko magnetno pritrditev. V večini primerov lahko tisk po končanem tiskanju in ohladitvi blazinice enostavno odstranite. Ta trenutek je zaznamovan z izginotjem napisa "HOT SURFACE". V drugih primerih bo morda treba ploščo in izpis odstraniti iz tiskalnika in jo rahlo upogniti.  Plošča se vrne v prvotni položaj. NE uporabljajte kovinskih lopatk ali drugih kovinskih orodij, saj lahko površino opraskate. Obris natisnjenega predmeta se lahko odtisne na tiskovno površino. To je običajen pojav, ki ne vpliva na delovanje lista in ni razlog za pritožbo. Če imate težave z oprijemom prvega sloja, si oglejte članek z nasveti in napotki.

Čiščenje 

Tiskovno ploščo čistite samo z > 95-odstotnim izopropilalkoholom. NE uporabljajte drugih čistilnih sredstev (npr. acetona, bencina, razredčila itd. ...), saj lahko to povzroči poškodbe na površini, ki jih ni mogoče priznati pri reklamaciji. Za čiščenje uporabljajte krpe iz blaga, papirnate krpe se lahko raztrgajo in zdrobijo, zato površina ne bo popolnoma očiščena. Čistite z dolgimi potegi v eni smeri.

Tiskanje

Grafični odtis tiskarske plošče se lahko sčasoma odtrga, vendar to ne spremeni lastnosti same tiskarske površine. Da bi ohranili daljšo življenjsko dobo, ne tiskajte na natisnjena območja ali jih agresivno čistite, drgnite ali praskajte.

Opozorilni trak, ki pri segrevanju spremeni barvo, je občutljiv na UV-sevanje. Da bi ohranili dolgo življenjsko dobo, tiskarske plošče ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali UV-sevanju iz stroja za UV-trditev za naknadno obdelavo SLA.

Tiskanje se lahko poškoduje tudi zaradi pogostega ali pretiranega upogibanja lista. Razpokanost ali luščenje črnila ne spremenita lastnosti tiskalne površine.

Opozorilo

Plošča ni namenjena segrevanju hrane ali netiskarskih materialov.

Površina je lahko med tiskanjem ali nekaj minut pred in po končanem tiskanju vroča na dotik, zato pazite, da se ne opečete. 

Varnostna vrstica postane rdeča pri temperaturah okoli 40 °C, vendar zlasti pri daljši uporabi ni mogoče zagotoviti pravilnega delovanja te funkcije, zato pred dotikanjem plošče vedno preverite temperaturo na zaslonu tiskalnika in uporabite zdravo pamet. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe, ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe. POMEMBNO: Tiskovna plošča je občutljiva na maščobo, celo na sebum, zato jo pred vsakim tiskanjem temeljito očistite.

Recikliranje in konec življenjske dobe

Življenjska doba tiskarske plošče ob pravilnem ravnanju ni omejena. V primeru večjih poškodb tiskalne površine, na primer ko je premaz odtrgan, se list še vedno lahko uporablja, vendar je treba upoštevati možnost, da se poškodovano območje odtisne na izpisu, ali pa je treba tiskati zunaj poškodovanega območja ali uporabiti drugo stran lista. Če lista ni več mogoče uporabiti, ga reciklirajte. Tiskovna plošča je izdelana iz vzmetnega jekla s plastično prevleko PEI. Uporabljeno tiskalno ploščo vrnite prodajalcu OSEQ ali jo odvrzite v lokalnem zbirališču ločenih odpadkov.

Proizvajalec

Izdelano na Češkem, dobavna veriga EU.

OSEQ s.r.o.

V Olšinách 282, Kutná Hora - Sedlec, 284 03

-------------------------------

Spanish 🇪🇸

La OSEQ SAFE SHEET es una plancha de impresión de doble cara diseñada para la impresión 3D en impresoras FDM (impresión de cordones de plástico). La hoja está diseñada para impresoras con lecho magnético, es decir, para colocar imanes. Tenga en cuenta la orientación correcta de la hoja en la impresora, véase la imagen. Compruebe también que la hoja no colisiona con la estructura de la impresora al mover la almohadilla caliente. Una barra de advertencia que cambia de color y muestra la palabra SUPERFICIE CALIENTE se activa cuando la temperatura de la almohadilla de impresión supera los 40°C - instrucciones de seguridad más abajo. Asegúrese de tener un eje Z bien calibrado para adherir la impresión a la hoja SAFE. En los sustratos magnéticos más débiles puede producirse un levantamiento parcial de la hoja de impresión debido a la contracción del objeto impreso. En este caso, no se trata de un defecto de la placa, sino de una débil fijación magnética. En la mayoría de los casos, una vez que la impresión se ha completado y la almohadilla se ha enfriado, la impresión puede retirarse fácilmente. Este momento está marcado por la desaparición de la inscripción "HOT SURFACE". En otras ocasiones, puede ser necesario retirar la placa y la impresión de la impresora y doblarla ligeramente.  La placa volverá entonces a su posición original. NO utilice espátulas metálicas ni otras herramientas metálicas, ya que podría rayar la superficie. El contorno del objeto impreso puede imprimirse en la superficie de impresión. Se trata de un hecho normal que no afecta al funcionamiento de la hoja y no es motivo de queja. Si tiene problemas con la adherencia de la primera capa, consulte el artículo de consejos y sugerencias.

Limpieza 

Limpie la plancha de impresión sólo con alcohol isopropílico >95%. NO utilice otros productos de limpieza (por ejemplo, acetona, gasolina, diluyente, etc...), ya que esto puede causar daños en la superficie que no pueden ser aceptados en una reclamación. Utilice paños de tela para la limpieza, los paños de papel pueden romperse y desmenuzarse, por lo que la superficie no se limpiará perfectamente. Limpie con movimientos largos en una dirección.

Impresión

La impresión gráfica de la plancha de impresión puede desprenderse con el tiempo, pero esto no cambia las características de la superficie de impresión en sí. Para mantener una vida útil más larga, no imprima sobre las zonas impresas ni las limpie, frote o raye de forma agresiva.

La franja de "advertencia" que cambia de color cuando se calienta es sensible a la radiación UV. Por lo tanto, para mantener la longevidad, no exponga la plancha de impresión a la luz solar directa o a la radiación UV de la máquina de curado UV para el post-procesamiento SLA.

La impresión también puede resultar dañada por la flexión frecuente o excesiva de la hoja. El cuarteo o el desprendimiento de la tinta no modifican las propiedades de la superficie de impresión.

Advertencia

La placa no está pensada para calentar alimentos o materiales no imprimibles.

La superficie puede estar caliente al tacto durante la impresión, o durante varios minutos antes y después de que se haya completado la impresión, así que tenga cuidado para evitar quemaduras. 

La barra de seguridad se pone de color rojo a temperaturas en torno a los 40°C, pero especialmente con un uso prolongado, no se puede garantizar el correcto funcionamiento de esta característica, por lo que compruebe siempre la temperatura en la pantalla de la impresora antes de tocar la placa y utilice el sentido común. El fabricante no se responsabiliza de las lesiones derivadas de un uso inadecuado. IMPORTANTE: La placa de impresión es susceptible a la grasa, incluso al sebo, así que asegúrese de limpiarla bien antes de cada impresión.

Reciclaje y fin de vida

La vida útil de la plancha de impresión es ilimitada si se maneja adecuadamente. En caso de daños importantes en la superficie de impresión, por ejemplo, cuando se arranca el revestimiento, la hoja puede seguir utilizándose, pero hay que respetar la posibilidad de que la zona dañada quede impresa en la impresión, o bien es necesario imprimir fuera de la zona dañada o utilizar la otra cara de la hoja. Si la hoja ya no se puede utilizar, recíclela. La placa de impresión es de acero para muelles con un revestimiento de plástico PEI. Por favor, devuelva la placa de impresión usada a su distribuidor OSEQ o entréguela en su centro de recogida selectiva de residuos.

Fabricante

Fabricado en la República Checa, cadena de suministro de la UE.

OSEQ s.r.o.

V Olšinách 282, Kutná Hora - Sedlec, 284 03

-------------------------------------

Swedish 🇸🇪

OSEQ SAFE SHEET är en dubbelsidig tryckplatta avsedd för 3D-utskrift på FDM-skrivare (plaststrängutskrift). Bladet är avsett för skrivare med magnetisk bädd, dvs. för att fästa magneter. Observera att arket är korrekt orienterat på skrivaren, se bild. Kontrollera också att arket inte kolliderar med skrivarkonstruktionen när du flyttar den varma kudden. En varningsfält som byter färg och visar ordet HOT SURFACE aktiveras när temperaturen på skrivplattan överstiger 40 °C - säkerhetsinstruktioner nedan. Se till att du har en väl kalibrerad Z-axel för att fästa utskriften på SAFE-ark. Delvis lyftning av utskriftsbladet kan förekomma på svagare magnetiska substrat på grund av krympning av det tryckta objektet. I det här fallet är det inte ett fel på plattan, utan en svag magnetisk fästning. I de flesta fall kan trycket enkelt tas bort när det är färdigt och kudden har svalnat. Detta ögonblick markeras av att inskriptionen "HOT SURFACE" försvinner. Vid andra tillfällen kan det vara nödvändigt att ta bort plattan och utskriften från skrivaren och böja den något.  Plattan återgår sedan till sitt ursprungliga läge. Använd INTE metallspadar eller andra metallverktyg, eftersom du kan repa ytan. Konturerna av det tryckta objektet kan tryckas på tryckytan. Detta är en normal företeelse som inte påverkar bladets funktion och som inte ger anledning till klagomål. Om du har problem med vidhäftningen av det första lagret, se artikeln Tips och råd.

Rengöring 

Rengör endast tryckplattan med >95 % isopropylalkohol. Använd INTE andra rengöringsmedel (t.ex. aceton, bensin, thinner, etc. ...), detta kan orsaka skador på ytan som inte kan godtas vid en reklamation. Använd tygdukar för rengöring, pappersdukar kan rivas och smulas sönder och ytan blir därför inte perfekt rengjord. Rengör med långa drag i en riktning.

Utskrift

Det grafiska trycket på tryckplattan kan rivas av med tiden, men det ändrar inte egenskaperna hos själva tryckytan. För att förlänga livslängden får du inte skriva ut på eller rengöra, gnugga eller skrapa de tryckta områdena på ett aggressivt sätt.

Varningsremsan som ändrar färg vid uppvärmning är känslig för UV-strålning. För att bevara livslängden får du därför inte utsätta tryckplattan för direkt solljus eller UV-strålning från UV-härdningsmaskinen för SLA-efterbehandling.

Utskriften kan också skadas om arket böjs ofta eller alltför mycket. Sprickbildning eller färgavskalning ändrar inte egenskaperna hos tryckytan.

Varning

Plattan är inte avsedd för uppvärmning av mat eller icke-tryckande material.

Ytan kan vara varm att röra vid under utskriften, eller under flera minuter före och efter att utskriften är klar, så var försiktig för att undvika brännskador. 

Säkerhetsbältet blir rött vid temperaturer runt 40 °C, men särskilt vid långvarig användning kan det inte garanteras att den här funktionen fungerar korrekt, så kontrollera alltid temperaturen på skrivarens display innan du rör vid plattan och använd sunt förnuft. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning. VIKTIGT: Tryckplattan är känslig för fett, till och med talg, så se till att rengöra den noggrant före varje utskrift.

Återvinning och uttjänta produkter

Det finns ingen gräns för tryckplattans livslängd om den hanteras på rätt sätt. Om tryckytan är kraftigt skadad, t.ex. när beläggningen har rivits av, kan arket fortfarande användas, men risken för att det skadade området ska avtryckas i utskriften måste respekteras, eller så måste man skriva ut utanför det skadade området eller använda andra sidan av arket. Om arket inte längre kan användas, återvinn det. Tryckplattan är tillverkad av fjäderstål med en PEI-plastbeläggning. Lämna tillbaka den använda tryckplattan till din OSEQ-återförsäljare eller lämna den vid din lokala avfallsinsamling.

Tillverkare

Tillverkad i Tjeckien, EU:s leveranskedja.

OSEQ s.r.o.

V Olšinách 282, Kutná Hora - Sedlec, 284 03